1
Pokaż ćwiczenia:
R1JSjIy2no2Xv1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku została uchwalona przez… Możliwe odpowiedzi: 1. Sejm RP., 2. Senat RP., 3. Trybunał Konstytucyjny., 4. Zgromadzenie Narodowe.
RskSWsGgL41Jr1
Ćwiczenie 2
Dopasuj nazwę funkcji do definicji. kreacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. Żadna definicja nie pasuje do tej funkcji., 2. Polega na uchwaleniu ustawy zasadniczej., 3. Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych., 4. Funkcja ta odnosi się do rządu i podporządkowanej mu administracji. Polega na nadzorowaniu ich działalności., 5. Najważniejsza funkcja sejmu, polegająca na stanowieniu prawa poprzez uchwalanie ustaw. współtworzenia polityki państwa Możliwe odpowiedzi: 1. Żadna definicja nie pasuje do tej funkcji., 2. Polega na uchwaleniu ustawy zasadniczej., 3. Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych., 4. Funkcja ta odnosi się do rządu i podporządkowanej mu administracji. Polega na nadzorowaniu ich działalności., 5. Najważniejsza funkcja sejmu, polegająca na stanowieniu prawa poprzez uchwalanie ustaw. ustawodawcza Możliwe odpowiedzi: 1. Żadna definicja nie pasuje do tej funkcji., 2. Polega na uchwaleniu ustawy zasadniczej., 3. Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych., 4. Funkcja ta odnosi się do rządu i podporządkowanej mu administracji. Polega na nadzorowaniu ich działalności., 5. Najważniejsza funkcja sejmu, polegająca na stanowieniu prawa poprzez uchwalanie ustaw. kontrolna Możliwe odpowiedzi: 1. Żadna definicja nie pasuje do tej funkcji., 2. Polega na uchwaleniu ustawy zasadniczej., 3. Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych., 4. Funkcja ta odnosi się do rządu i podporządkowanej mu administracji. Polega na nadzorowaniu ich działalności., 5. Najważniejsza funkcja sejmu, polegająca na stanowieniu prawa poprzez uchwalanie ustaw. ustrojodawcza Możliwe odpowiedzi: 1. Żadna definicja nie pasuje do tej funkcji., 2. Polega na uchwaleniu ustawy zasadniczej., 3. Polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych., 4. Funkcja ta odnosi się do rządu i podporządkowanej mu administracji. Polega na nadzorowaniu ich działalności., 5. Najważniejsza funkcja sejmu, polegająca na stanowieniu prawa poprzez uchwalanie ustaw.
RROfQIMVUgXYk1
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w głosowaniu tajnym w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i większościowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Senat liczy 100 senatorów wybieranych w sposób proporcjonalny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zgromadzenie Narodowe liczy 560 deputowanych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sejm i senat pełnią w Rzeczypospolitej Polskiej funkcję prawodawczą. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kadencje sejmu i senatu trwają cztery lata i nie są ze sobą połączone. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
R1c9n6mZWs9WH2
Ćwiczenie 4
Ułóż w ciągu logicznym kolejne etapy procesu legislacyjnego. Elementy do uszeregowania: 1. Rozpatrzenie projektu ustawy przez sejm w trzech czytaniach., 2. Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP., 3. Rozpatrzenie przez sejm stanowiska senatu., 4. Rozpatrzenie ustawy przez senat, z możliwością zgłaszania poprawek bądź wnioskowania o odrzucenie ustawy., 5. Ogłoszenie ustawy w „Dzienniku Ustaw”., 6. Wykonanie inicjatywy ustawodawczej.
2
Ćwiczenie 5
R1BBu12REYuHP
Wskaż, co jest zaliczane do funkcji kreacyjnej, realizowanej samodzielnie przez Sejm RP. (Uzupełnij).
RyTKkIadYzf14
Zaznacz odpowiedzi najbliższe swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 2. wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, 3. powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 4. wybór Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów, 5. wybór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Art. 118

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.

Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.

Art. 119

Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.

Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.

Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji.

Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.

Art. 120

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

Art. 121

Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 122

Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 7.10.2019 r.].
R1MosQ4hYLiPq
Scharakteryzuj rolę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w procesie ustawodawczym. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenia.
1
Rafał Chabasiński Izba wyższa parlamentu jest cieniem Sejmu – po co nam właściwie Senat?

(...) Dotychczasowa praktyka pokazuje, że niekwestionowaną większość w Senacie uzyskuje zawsze zwycięzca wyborów parlamentarnych. Na odwrócenie tego trendu miała liczyć dzisiejsza opozycja, starająca się rzekomo skupić wysiłki na izbie wyższej. Problem polega na tym, że pozycja ustrojowa Senatu nie wróży tej strategii większego sukcesu. Nie to, żeby pokonanie partii rządzącej w ten sposób miało być zupełnie niemożliwe. Chodzi o służebną wręcz rolę izby wyższej wobec Sejmu. Najważniejsze uprawnienie Senatu, możliwość składania poprawek do ustaw oraz ich odrzucania, może być z łatwością rozbrojone przez bezwzględną większość posłów.

Dopiero współuczestniczenie z Sejmem w obsadzie najważniejszych organów państwowych faktycznie mogłoby zaboleć większość sejmową. W przypadku braku zgody Senatu na wybór danego kandydata izba niższa musiałaby wskazać kogoś innego. To chyba jedyna sytuacja, gdy izba wyższa stanowi równorzędnego partnera dla Sejmu. (...)

Izba wyższa odegrała bardzo istotną rolę we współczesnej historii Polski, dzięki wyborom parlamentarnym z 1989 r.

Przywrócenie Senatu w 1989 r. wiąże się ściśle z porozumieniem Okrągłego Stołu. Było szczególnie istotne dla demokratycznej opozycji, z uwagi na brak jakichkolwiek gwarancji miejsc dla władzy. Pierwsze wybory do Senatu przyniosły praktycznie zupełne zwycięstwo Solidarności, ku zaskoczeniu i przerażeniu komunistów. Izba wyższa spełniła swoją rolę, co jednak dalej? (...) Alternatywnym rozwiązaniem wydaje się zmiana składu Senatu, niejako w duchu pierwotnej koncepcji izby wyższej. Pomysłodawcy tego rodzaju reformy chętnie widzieliby w niej byłych prezydentów, reprezentantów samorządów lub nawet osoby szczególnie zasłużone czy bezpartyjnych ekspertów. Swego czasu rzucono także pomysł na powiększenie Senatu o reprezentantów Polonii. Warto jednak ponownie przywołać przykład Stanów Zjednoczonych. Izba wyższa wybierana spośród tych samych ludzi, co niższa może być pozytywnym elementem ustroju państwa – pod warunkiem, że obydwie faktycznie będą względem siebie równorzędne.

2 Źródło: Rafał Chabasiński, Izba wyższa parlamentu jest cieniem Sejmu – po co nam właściwie Senat?, dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 8.10.2019 r.].
RejJe5wytPFMs
1. Przedstaw stanowisko autora w kwestii pozycji ustrojowej senatu w Polsce. (Uzupełnij). 2. Wskaż, jakie propozycje zwiększenia roli Senatu RP przedstawił autor tekstu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
1
Sejmowa komisja finansów za udzieleniem rządowi absolutorium za 2017 r.

Sejmowa komisja finansów przyjęła w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za zeszły rok oraz opowiedziała się za podjęciem przez Sejm uchwały w sprawie udzielenia rządowi absolutorium za 2017 r.

Jednocześnie komisja opowiedziała się za tym, aby w uchwale znalazł się zapis zobowiązujący dysponentów poszczególnych części budżetowych do podjęcia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem rządowi absolutorium opowiedziało się 22 posłów, 13 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja odrzuciła m.in. wniosek Janusza Cichonia (PO), aby nie przyjmować sprawozdania i nie udzielać rządowi absolutorium za zeszły rok.

3 Źródło: Sejmowa komisja finansów za udzieleniem rządowi absolutorium za 2017 r., 21.06.2018 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 24.04.2020 r.].
R8QpJuiG4rmwd
Wyjaśnij, o jakiej funkcji Sejmu RP mówi powyższy artykuł. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).