Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia 2022, Historia

Temat: Europa po Wiośnie Ludów

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XXX. Europa i świat po kongresie wiedeńskim. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
5) charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie.
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XXX. Europa i świat po kongresie wiedeńskim. Uczeń:
5) wyjaśnia genezę i skutki Wiosny Ludów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • omawia bilans Wiosny Ludów.

 • przedstawia zmiany w polityce międzynarodowej po wystąpieniach Wiosny Ludów.

 • wymienia zmiany społeczno‑gospodarcze, do których doszło po Wiośnie Ludów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla temat zajęć i pcel lekcji, omawia planowany przebieg zajęć. Uczniowie formułują kryteria sukcesu w postaci pytań, na które chcieliby uzyskać odpowiedź.

 2. Prowadzący zadaje uczniom pytanie o umiejscowienie tematu lekcji w czasie. Pyta: W jakim okresie się znajdujemy? Co ważnego działo się wcześniej? Uczniowie powinni wspomnieć o przyczynach i przebeigu Wiosny Ludów w poszczególnych krajach europejskich.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują na kartkach minimum pięć pytań do tekstu. Wybrana osoba zbiera pytania do urny. Nauczyciel dzieli uczniów na 5‑osobowe grupy, które losują pytania z puli i przygotowują odpowiedzi. Zespół, który jest gotowy, zgłasza się i przedstawia rezultaty swojej pracy. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem weryfikują poprawność odpowiedzi.

 2. Praca z multimedium („Film edukacyjny”). Nauczyciel odtwarza filmy. Uczniowie zapoznają się z e‑materiałem i wykonują w parach polecenie nr 2: „Scharakteryzuj sytuację polityczną w Europie po Wiośnie Ludów”. Tworzą notatkę w formie mapy myśli. Po ustalonym czasie wybrana para przedstawia swoją propozycję odpowiedzi, pozostali uczniowie ustosunkowują się do niej, mogą dopowiadać istotne z ich punktu widzenia informacje.

 3. Nawiązując do odtworzonych filmów, nauczyciel zadaje uczniom pytania: W jaki sposób wydarzenia lat 1848–1849 wpłynęły na sytuację społeczną i gospodarczą Europy? Które skutki waszym zdaniem miały największe konsekwencje? Dlaczego? Uczniowie zgłaszają swoje propozycje i dyskutują. 4. Praca z drugim multimedium („Schemat + Sprawdź się”). Każdy uczeń pracuje indywidualnie, samodzielnie przygotowując odpowiedzi do ćwiczeń 1 i 2. Po wyznaczonym przez nauczyciela czasie wybrani lub chętni uczniowie odczytują swoje propozycje. Nauczyciel komentuje rozwiązania uczniów.

Faza podsumowująca:

 1. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy interaktywnej lub przy użyciu rzutnika temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście wyświetlonych treści prosi uczniów o rozwinięcie zdania: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się/nauczyłam się…

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć i ocenia pracę uczniów.

Praca domowa:

 1. Zapoznaj się z mapą interaktywną w sekcji „Schemat + Sprawdź się”, a następnie wykonaj dołączone do niej polecenia.

Materiały pomocnicze:

M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789–1870, Warszawa 2001.

J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013.

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, t. 1–2, red. W. Zajewski, Warszawa 1991.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Film edukacyjny”, aby przygotować się do późniejszej pracy.