Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Damian Stelmach

Przedmiot: Informatyka

Temat: Podstawowe operacje w systemie Linux

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres podstawowy. Uczeń:
3) rozwiązuje problemy korzystając z różnych systemów operacyjnych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Scharakteryzujesz konsolę systemową.

 • Wyjaśnisz, dlaczego warto stosować polecenia konsoli w typowych zadaniach administracyjnych.

 • Przeanalizujesz podstawowe polecenia służące do zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników.

 • Zarządzisz użytkownikami i grupami za pomocą konsoli.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu; z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux (Ubuntu lub wybrany odpowiednik).

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Podstawowe operacje w systemie Linux”. Uczniowie mają zapoznać się z treściami w sekcji „Przeczytaj”. Nauczyciel prosi również o wykonanie ćwiczenia nr 1.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji. Przedstawia cele zajęć oraz kryteria sukcesu.

 2. Rozpoznanie wiedzy uczniów. Uczniowie tworzą pytania dotyczące tematu zajęć, na które odpowiedzą w trakcie lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Przeczytaj”. W ramach sprawdzenia przygotowania do zajęć prosi wybraną osobę o omówienie rozwiązania ćwiczenia nr 1. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, uczniowie ponownie oglądają film odnoszący się do tego zadania.

 2. Pozostając w sekcji „Przeczytaj” uczniowie w zespołach dwuosobowych zapoznają się z treścią ćwiczeń nr 2‑5 i wspólnie analizują kolejne kroki rozwiązania postawionego problemu. Następnie powtarzają je na swoich komputerach.

 3. Praca z multimedium. Uczniowie zapoznają się z materiałem w sekcji „Infografika”. Nauczyciel omawia kolejne kroki.

 4. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy czteroosobowe. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1‑5 z sekcji „Sprawdź się”, a następnie porównują swoje odpowiedzi z inną grupą.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat i cele lekcji zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście ich realizacji następuje omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 6‑8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla systemu operacyjnego Linux (Ubuntu lub wybrany odpowiednik).

Wskazówki metodyczne:

 • Treści w sekcji „Infografika” można wykorzystać jako materiał służący powtórzeniu materiału.