Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Autor: Zuzanna Szewczyk

Przedmiot: biologia

Temat: Spermatogeneza i spermiogeneza

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Budowa i fizjologia człowieka.
10. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:
3) analizuje proces gametogenezy i wskazuje podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
9) Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:
n) analizuje proces gametogenezy u człowieka i wskazuje podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, na czym polega spermatogeneza i spermiogeneza.

 • Przeanalizujesz przebieg kolejnych etapów tworzenia plemników.

 • Omówisz budowę plemnika.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • rozmowa kierowana;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • metoda plakatu i rozwiązywania problemów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • arkusze papieru A3.

Przebieg lekcji

Faza wstępna

 1. Nauczyciel, odwołując się do wiedzy uczniów zdobytej na wcześniejszych zajęciach, zadaje pytania: „Gdzie powstają plemniki? Gdzie są magazynowane?”. Chętni wypowiadają się na forum klasy. Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów.

 2. Uczniowie zapoznają się z tematem lekcji i wprowadzeniem do e‑materiału. Nauczyciel wyjaśnia, że plemniki powstają w wyniku podziałów mitotycznych i mejotycznych, i prosi uczniów, by przypomnieli, czym jest mitoza i mejoza. Nauczyciel może wyświetlić poprzednie lekcje dotyczące tych kariokinez w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości.

 3. Nauczyciel krótko omawia przebieg lekcji i przedstawia jej cele.

Faza realizacyjna

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każdy zespół otrzymuje arkusz papieru A3 z ilustracją gwiazdy. Zadaniem uczniów jest umieszczenie na ramionach gwiazdy pięciu pytań dotyczących zagadnienia znajdującego się wewnątrz gwiazdy (ilustrację z poprawnymi, przykładowymi pytaniami zamieszczono w materiałach pomocniczych).

 3. Każdy zespół po napisaniu pytań przekazuje gwiazdę innej grupie, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Teraz zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania na podstawie wiadomości znajdujących się w e‑materiale, w tym w symulacji interaktywnej. Uczniowie swoje odpowiedzi zapisują na otrzymanym arkuszu papieru A3.

 4. Po upływie wyznaczonego czasu grupy prezentują swoje gwiazdy. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia informacje, wyjaśnia wątpliwości.

 5. Uczniowie w tych samych grupach wykonują ćwiczenie nr 7 (dotyczące temperatury różnicowania się plemników ludzkich) oraz ćwiczenie nr 8 (dotyczące spadku zawartości plemników ludzkich w nasieniu w ostatnich latach), a po upływie wyznaczonego czasu dyskutują nad poprawnymi rozwiązaniami.

 6. Jeśli wystarczy czasu, uczniowie wykonują ćwiczenia od 1 do 6.

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel prosi wybranego ucznia, by omówił proces spermatogenezy, posiłkując się symulacją interaktywną. Pozostali uczniowie w razie potrzeby uzupełniają wiadomości.

 2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.

Praca domowa

Dokończ rozwiązywanie ćwiczeń od 1 do 6.

Materiały pomocnicze

RhX8QO94eBsrB

Załącznik 1. Gwiazda pytań.
Plik PDF o rozmiarze 86.95 KB w języku polskim

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania symulacji interaktywnej

Symulacja interaktywna może zostać wykorzystana w fazie wstępnej lekcji, aby wprowadzić uczniów w temat zajęć. Uczniowie mogą wykorzystać ją także w celu przygotowania się do lekcji powtórkowej lub przed lekcją, aby przygotować się do późniejszej pracy na zajęciach.