Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Krzysztof Lorek

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Jak obliczyć opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
3) prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik;
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
VIII. Prąd elektryczny. Uczeń: 13) posługuje się pojęciem oporu zastępczego; oblicza opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo lub równolegle.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. poda metodę obliczania oporu zastępczego układu oporników połączonych szeregowo.

  2. rozwiąże zadania wymagające obliczania oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo.

Strategie i metody nauczania:

Flipped classroom

Formy zajęć:

Wykład, samodzielne rozwiązywanie zadań

Środki dydaktyczne:

Film samouczek

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

  • Na poprzedniej lekcji nauczyciel zadaje do domu zadanie 7 do rozwiązania w oparciu o treść filmu samouczka z tego e‑materiału. Uczniowie mogą wykorzystać informacje dotyczące metody obliczania oporu zastępczego układu oporników połączonych szeregowo, dostępne w części „Przeczytaj” tego e‑materiału.

  • Nauczyciel dokonuje wprowadzenia do lekcji oraz sprawdza i omawia zadanie 7.

Faza realizacyjna:

  • Uczniowie samodzielnie rozwiązują kolejno zadania 3, 4, 5 i 6. Nauczyciel chodzi po klasie, obserwuje pracę uczniów i w razie potrzeby, udziela im wskazówek.

  • W razie potrzeby, problematyczne zadania są rozwiązane na tablicy i omówione przez nauczyciela.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel formułuje notatkę dotyczącą metody obliczania oporu zastępczego układu oporników połączonych szeregowo.

Praca domowa:

W przypadku mniej zdolnej grupy zadania 1 i 2, a w przypadku zdolnej, zadania 2 i 8.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Film samouczek uczniowie powinni obejrzeć samodzielnie w domu i rozwiązać w oparciu o niego zadanie 7. Rozwiązanie tego zadania pomaga uczniom utrwalić wiadomości zawarte w filmie. Alternatywnie nauczyciel może osobiście rozwiązać na tablicy zadanie z filmu samouczka podczas lekcji, a po tym zadać uczniom zadanie 7 do samodzielnego rozwiązania na lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida