Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Określanie współrzędnych za pomocą odbiornika GPS

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa I

Podstawa programowa:

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja.
Uczeń: 7) określa współrzędne geograficzne za pomocą odbiornika GPS.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna podstawowe zasady działania odbiornika GPS,

 • wie, jakie są możliwe źródła błędów przy korzystaniu z systemu GPS,

 • określa współrzędne za pomocą odbiornika GPS.

Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa

Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, praca z komputerem/smartfonem/odbiornikiem GPS

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca na forum klasy

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, smartfony lub odbiorniki GPS, e‑materiał, podręcznik, atlas geograficzny, ścienna mapa fizyczna świata

Materiały pomocnicze: aplikacje nawigacyjne (np. Google Maps)

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć – można zacząć od określania położenia na mapie (współrzędne geograficzne konkretnych miejsc – atlas geograficzny lub mapa fizyczna świata), następnie zapytać uczniów, jak ustalić współrzędne małego obiektu np. własnego domu.

 • Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie wprowadzenia do e‑materiału i wyjaśnienie skrótu GPS.

 • Pogadanka z wykorzystaniem e‑materiału – zasada działania odbiornika GPS (Jak działa GPS?), uwzględnienie źródeł błędu systemu GPS.

 • Nauczyciel dzieli klasę na grupy – każda grupa ma za zadanie znaleźć w internecie jedną aplikację nawigacyjną (wykorzystującą GPS) oraz otwarcie w nich wybranej, konkretnej mapy (może to być pobrana z Google Maps mapa drogowa lub mapa turystyczna z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, obiektami turystycznymi, ścieżkami itp.).

 • Grupy prezentują wybrane aplikacje i mapy – dyskusja na forum klasy nad możliwościami wykorzystania GPS.

 • Na podstawie wybranej aplikacji nauczyciel prosi o określenie współrzędnych geograficznych wybranych miejsc na mapach wyszukanych przez uczniów (jeżeli w szkole są odbiorniki GPS, uczniowie korzystają z nich, jeżeli nie – to np. ze smartfonów).

 • Następnie nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z grafiką interaktywną i wykonanie tam zawartego polecenia.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów do ćwiczeń w e‑materiale – w miarę potrzeby pomaga uczniom, wyjaśniając wątpliwości.

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami – ocenia pracę uczniów, ich zaangażowanie.

 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami – co było łatwe, trudne, co ich zainteresowało, gdzie mogą wykorzystać zdobyte umiejętności.

Praca domowa

 • Korzystając z aplikacji nawigacyjnych, określ współrzędne geograficzne swojego domu.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • Grafikę można wykorzystać w toku lekcji z zakresu rozszerzonego dotyczącej wykorzystania odbiornika GPS do dokumentacji prowadzonych obserwacji (I. 4).