Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Komunikacja interpersonalna

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

8) przedstawia różnorodne formy komunikowania się; wykazuje znaczenie komunikacji niewerbalnej w porozumiewaniu się;

9) wyjaśnia zasady zachowań asertywnych; podaje przykłady stosowania zwrotów asertywnych i przedstawia wynikające z tego korzyści.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie komunikacji interpersonalnej;

 • omawia zasady komunikacji interpersonalnej;

 • ocenia, skąd biorą się trudności w przestrzeganiu zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli;

 • metoda kuli śnieżnej;

 • rozmowa nauczająca;

 • drama.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Komunikacja interpersonalna” i omówienie celów zajęć.

2. Uczniowie indywidualnie przygotowują mapy myśli związane z tematem. Wybrana lub chętna osoba zapisuje propozycje na tablicy. Pozostali uczniowie uzupełniają mapę swoimi pomysłami.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie w parach definiują pojęcie komunikacji interpersonalnej. Następnie łączą się w czwórki ósemki dalej pracujące nad definicją. Na koniec wspólnie wybierają najlepszą.

2. Uczniowie zapoznają się w parach z treścią multimedium. Następnie wybierają dwie omówione w schemacie interaktywnym zasady, które ich zdaniem są najważniejsze w komunikacji interpersonalnej. Zasady te przedstawiają na forum klasy wraz z uzasadnieniem wyboru.

3. Uczniowie zapoznają się w małych grupach z treścią multimedium. Następnie każda z grup przygotowuje krótką scenkę z uwzględnieniem podanych zasad komunikacji. Motywem przewodnim scenki są relacje rówieśnicze. Scenkę grupy przedstawiają na forum i wspólnie krótko omawiają. Zwracają przy tym uwagę na to, które zasady Virginii Satir zostały zaakcentowane.

4. Uczniowie przechodzą do krótkiej dyskusji: czy omówione zasady komunikacji interpersonalnej młodzież jest w stanie stosować w życiu codziennym? Wnioski z dyskusji zapisują w ćwiczeniu 2 do multimedium.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia od 6 do 8.

2. Chętne/wybrane osoby dokonują podsumowania zajęć ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

1. Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne. Przygotowują uzasadnienia poprawnych odpowiedzi.

2. Zaproponuj inne materiały źródłowe do wybranego ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Morreale Sherwyn, Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2015.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Schemat interaktywny” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida