Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1RvPL6DWyz3g1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, czym jest emiosor w komunikacji interpersonalnej. Możliwe odpowiedzi: 1. aparatem mowy, 2. powietrzem, 3. hałasem, 4. osobą nadającą komunikat
RIdehnRLqDC0c1
Ćwiczenie 2
Wskaż, jakie umiejętności przyczyniają się do wzrostu skuteczności komunikacji werbalnej. Możliwe odpowiedzi: 1. rozwijanie swojego słownictwa, 2. posługiwanie się językiem niewykluczającym i pełnym szacunku, 3. pielęgnowanie złudzenia „właściwego znaczenia”, 4. korzystanie z twórczej mocy języka
11
Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj ćwiczenie.
R1VPNtRnW8Y7M
Źródło: Pixabay, licencja: CC BY-SA 3.0.
RDMDM8C3pdZ3i
Podaj, jaki rodzaj komunikacji został przedstawiony na zdjęciu. (Uzupełnij).
R1V9tUD51zxXy2
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Zachowania werbalne i niewerbalne podczas interakcji między ludźmi występują łącznie i nawzajem na siebie wpływają. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Znaki niewerbalne mają takie same znaczenie we wszystkich kulturach. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Otwartość i asertywność w komunikacji interpersonalnej wzajemnie się wykluczają. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dźwięki paralingwistyczne to np. wzdychanie, płacz i śmiech. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
2
Ćwiczenie 5
RunQxV8HhZU1n
Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy procesu komunikacji. Elementy do uszeregowania: 1. dekodowanie, 2. przekaz, 3. interpretacja, 4. myśl, 5. kodowanie
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

przezwyciężanie różnic w postrzeganiu

Konieczne jest takie wyjaśnienie komunikatu, by został on zrozumiany przez osoby o różnych poglądach i doświadczeniu. Korzystne jest wczuwanie w punkt widzenia rozmówcy i odkładanie reakcji do czasu, gdy rozważy się istotne informacje. Podstawowe znaczenie ma zadawanie pytań.

przezwyciężanie różnic językowych

Potrzebne jest wyjaśnienie znaczenia niekonwencjonalnych lub technicznych terminów. Należy stosować język prosty, bezpośredni, naturalny. Istotne znaczenie ma umiejętność parafrazowania (powtarzania własnymi słowami) w celu sprawdzenia stopnia zrozumienia komunikatu.

przezwyciężenie szumu

Należy szumy eliminować. Na przykład wyłączyć hałasującą maszynę, która utrudnia rozmowę, lub przenieść się do innego miejsca. Gdy nie da się uniknąć szumu, należy zapewnić większą jasność komunikatu.

przezwyciężanie emocji

Pierwszym krokiem do przezwyciężenia negatywnych skutków emocji jest ich lepsze poznanie. Wyczulenie na własne nastroje i świadomość tego, jak mogą one wpłynąć na innych zanim przekaże się im komunikat, ułatwia sprawę. Pożyteczne jest także dążenie do zrozumienia emocjonalnych reakcji innych i przygotowanie się do radzenia sobie z nimi. Rozwijanie zaufania, pewności i otwartości prowadzi do komunikowania się bezpiecznego, bez zbędnych emocji i postaw obronnych.

przezwyciężanie niezgodności komunikatów werbalnych z niewerbalnymi

Podstawą eliminowania tych niezgodności jest zdanie sobie z nich sprawy i unikanie prób wysyłania fałszywych komunikatów. Gesty, ubiór, postawa, wyraz twarzy i inne znaczące komunikaty niewerbalne powinny być w zgodzie z komunikatami werbalnymi.

przezwyciężanie nieufności

Przezwyciężanie nieufności polega w znacznej mierze na stwarzaniu zaufania. Wiarygodność jest wynikiem długofalowego procesu, w którym inni uznają uczciwość, sprawiedliwość i dobre zamiary człowieka.

tabela Źródło: Bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie, dostępny w internecie: wneiz.umk.pl [dostęp 10.11.2020 r.].

RwzMyKMw04EfY
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Pojęcia używane w trakcie komunikacji są identycznie rozumiane przez obie strony. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Hałas na szkolnym korytarzu należy do szumu komunikacyjnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wypowiadane słowa powinny być spójne z gestykulacją i mimiką twarzy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaufanie rozmówcy sprawia, że emocje w procesie komunikacyjnym górują nad przekazem słownym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Tomasz Licak Komunikacja intrapersonalna – droga do samorealizacji

Badacze Barker and Kibler definiują komunikację intrapersonalną jako podstawowy poziom, z którego wywodzi się wszelka ludzka komunikacja. Pojawia się ona wewnątrz człowieka i ewoluuje w reakcji na bodźce wewnętrzne. Ten proces wewnętrznej oceny i reakcji pomaga ludziom rozumieć idee, zdarzenia, obiekty i doświadczenia. Myślenie jest tylko jedną z form komunikacji intrapersonalnej.

cytat3 Źródło: Tomasz Licak, Komunikacja intrapersonalna – droga do samorealizacji, „Sztuka Leczenia” 2018, nr 2, s. 63.
RmqtTl4yiiTLX
Wyjaśnij różnicę między komunikacją intrapersonalną a interpersonalną. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Mariusz Kowalczyk Mit Mehrabiana – jak to możliwe, że słowa to tylko 7% tego co do nas mówią

Mit Mehrabiana oraz wyniki dwóch eksperymentów

A. Mehrabian to emerytowanym profesorem psychologii na Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA). Jest także znanym specjalistą od relacji międzyludzkich i komunikacji niewerbalnej. Jako młody doktor psychologii badał on wraz z zespołem zależności jakie zachodzą pomiędzy komunikacją werbalną, a niewerbalną. Efekty tych badań przyniosły mu ogromną popularność i światowy rozgłos tworząc tym samym znaną na cały świat regułę „7% – 38% – 55%”. Oczywiście nie byłoby w niej nic złego gdyby nie fakt, że przez wielu profesjonalistów i laików od samego początku byłą ona źle zinterpretowana niosąc się w tej formie w świat, co w zasadzie stanowi istotę całego problemu.

Problemy z interpretacją badań

Aby zrozumieć istotę błędu zacznijmy od omówienia prowadzonych w tamtym czasie badań oraz przyjrzyjmy się wnioskom jakie zostały opisane w dwóch artykułach, które w 1967 roku opublikowano Journal of Consulting PsychologyJournal of Personality and Social Psychology. A. Mehrabian był ciekaw reakcji badanych osób (odbiorców komunikatu), w momencie w którym będzie do nich wysyłany niespójny komunikat. Upraszczając – w doświadczeniu chodziło oto aby zbadać reakcję człowieka w momencie, w którym zobaczy on jeden komunikat (neutralny wyraz twarzy), usłyszy drugi (pozytywny ton wypowiedzi), a obierze trzeci jako negatywny. Dostarczając trzy tak sprzeczne ze sobą informacje w jednym komunikacie, badaczy interesowało to, która z nich będzie tą najbardziej istotną? Warto wspomnieć, że doświadczenie zostało oparte na zdjęciu twarzy tej samej osoby w trzech odsłonach (pozytywnej, neutralnej, negatywnej) w połączeniu z głosem lektora w różnej tonacji (pozytywnej, neutralnej, negatywnej) oraz słów mających różne znaczenie – jak w poprzednich przykładach: pozytywne, neutralne, lub negatywne.

Po przeprowadzonym eksperymencie naukowcy ustalili, że 55% spostrzeżeń badanego wynikało z mimiki pokazanej na zdjęciu, 38% ze sposobu wypowiedzi lektora, a jedynie 7% z wypowiadanych przez niego słów. Można więc przypuszczać, że nie znając metodyki badania ludzi interesujący się komunikacją zaczęli przyjmować te wyniki jako pewnik w naszej codziennej komunikacji, co oczywiście prowadziło do błędnego powtarzania samej reguły. W rzeczywistości nasza komunikacja wygląda zupełnie inaczej o czym pewnie sami zdążyliście się już przekonać. Jest w niej dużo więcej emocji i ekspresji, zależy ona także od naszego nastroju oraz tego z kim rozmawiamy. Zupełnie inaczej będzie się nam przecież rozmawiało z osobą, którą właśnie poznaliśmy, a osobą znaną nam prawie całe nasze życie.

Podsumowując warto również dodać to, że same badanie były prowadzone w specyficznych, specjalnie do tego celu stworzonych warunkach, przy używaniu autorskich metod, nie biorąc pod uwagę wielu innych czynników ludzkiego zachowania. Sprawiało to, że w ogólnej interpretacji samo badanie było obarczone błędem. Nie chodzi tu jednak o ewentualne nieścisłości i samą poprawność badania (które de fakto stało się fundamentem kolejnych tego typu eksperymentów), ale o to, że na przełomie dziesiątek lat ludzie zaczęli interpretować je zupełnie inaczej niż powinni.

cytat4 Źródło: Mariusz Kowalczyk, Mit Mehrabiana – jak to możliwe, że słowa to tylko 7% tego co do nas mówią, 8.02.2016 r., dostępny w internecie: medium.com [dostęp 9.11.2020 r.].
RKZrcIE2xq5Vw
Rozstrzygnij, co w procesie komunikacyjnym jest ważniejsze: słowa czy postawa ciała. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida