Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Pierwsze formy współpracy europejskiej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIV. Integracja europejska.

Uczeń:

1) wykazuje kulturowe i historyczne podwaliny jedności europejskiej;

2) przedstawia etapy powojennej integracji europejskiej (w aspekcie gospodarczym – od strefy wolnego handlu do wspólnego rynku) i najważniejsze postanowienia aktów prawa pierwotnego: Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, traktatu fuzyjnego i Jednolitego Aktu Europejskiego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia pierwsze formy współpracy europejskiej powstałe po II wojnie światowej;

 • analizuje działalność Unii Zachodnioeuropejskiej;

 • ocenia wpływ powstałych organizacji na integrację europejską.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • zamiana grup;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Zapoznanie uczniów z tematem i celami zajęć.

2. Weryfikacja wiedzy pierwotnej. Uczniowie przypominają sobie formy współpracy między państwami europejskimi w I połowie XX w. Krótko rozmawiają na ten temat.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie dzielą się na 5 grup. Każdej z nich zostaje przydzielony fragment materiału z sekcji „Przeczytaj”, który opracowują. Mogą też skorzystać z informacji wyszukanych w internecie.
grupa 1 – Unia Zachodnia;
grupa 2 – Unia Zachodnioeuropejska;
grupa 3 – Europejska Wspólnota Węgla i Stali;
grupa 4 – Europejska Wspólnota Energii Atomowej;
grupa 5 – Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Obronności.

2. Następnie uczniowie zamieniają się grupami, tworząc nowe tak, aby w każdej była przynajmniej jedna osoba z każdej z poprzednich grup. W nowych zespołach uczniowie dzielą się wiedzą zdobytą wcześniej. Inne osoby mogą zadawać im pytania.

3. Uczniowie zapoznają się z linią chronologiczną, po czym wykonują ćwiczenia do niej.

4. Następuje dyskusja. Uczniowie rozmawiają na temat: „W jakim stopniu organizacje powstałe po II wojnie światowej przyczyniły się do integracji europejskiej?”. W swojej argumentacji odnoszą się do treści zawartych w multimedium i sekcji „Przeczytaj”. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

5. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenia 5–8.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie opracowują po jednym pytaniu dotyczącym treści przedstawionych na lekcji. Następnie wybrana osoba zadaje swoje pytanie i wyznacza osobę odpowiadającą. Po odpowiedzi osoba ta zadaje swoje pytanie kolejnej. Ćwiczenie trwa, dopóki nie zostanie wyczerpana treść zajęć.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe e‑ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Brzeziński Włodzimierz, Górczyński Adam, Encyklopedia Unii Europejskiej, Gdynia 2004.

Unia Europejska, europa.eu.

Historia, consilium.europa.eu.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie multimedium uczniowie mogą przygotować mapę myśli dotyczącą genezy Unii Europejskiej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida