Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Bartłomiej Cymbalista

Przedmiot: Matematyka

Temat: Kąt między odcinkami w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum - poziom rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria.

Zakres podstawowy. Uczeń:

3) rozpoznaje  w graniastosłupach  i  ostrosłupach  kąty  między  odcinkami  (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi) oraz kąty między ścianami, oblicza miary tych kątów.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje kąty między odcinkami w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym,

 • wyznacza miarę kąta między wskazanymi odcinkami w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym,

 • wykorzystuje wiedzę z trygonometrii i planimetrii do rozwiązywania zadań ze stereometrii.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca w oparciu o zagadnienia z sekcji „przeczytaj”,

 • dyskusja,

 • praca z medium bazowym,

 • pokaz.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca w parach,

 • praca całą klasą.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda,

 • model szkieletowy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, włóczka.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel przedstawia uczniom temat - „Kąty między odcinkami w graniastosłupie prawidłowym”, wskazuje cele zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel omawia kąty między różnymi odcinkami w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym w oparciu o sekcję „przeczytaj”, wraz z przykładami. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie omawianych kątów przy pomocy modelu szkieletowego i włóczki. Uczniowie wskazują przykład omawianego kąta wskazując odpowiednie odcinki w sali lekcyjne (krawędzie sufitu, przekątne ściany itp.).

 2. Uczniowie rozwiązują indywidualnie ćwiczenia 1‑4 z sekcji „sprawdź się”. Nauczyciel moderuje dyskusję nad poprawnymi odpowiedziami. W razie wątpliwości, uczniowie przedstawiają na tablicy poprawne rozwiązanie.

 3. Uczniowie, w parach, rozwiązują ćwiczenia 7‑8 z sekcji „sprawdź się”, a następnie wybrane osoby omawiają rozwiązanie na tablicy. Nauczyciel może nagrodzić poprawne rozwiązanie oceną.

 4. Uczniowie w parach zapoznają się z apletem oraz rozwiązują polecenia 2‑3 znajdujące się w tej sekcji. Wybrani uczniowie przedstawiają poprawne rozwiązania na tablicy.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel omawia ewentualne problemy z rozwiązaniem ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się” oraz „Aplet”.

Zadanie domowe

Ćwiczenia 5‑6 z sekcji „sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Nauczyciel może przedstawić aplet na  dużym ekranie dla całej klasy, a następnie dać czas uczniom na indywidualne rozwiązanie zadań z tej sekcji. Może także ocenić rozwiązania tych zadań. Aplet można również wykorzystać w lekcji „Przekroje graniastosłupa prawidłowego czworokątnego”.