Autor: Maurycy Gast

Przedmiot: Informatyka

Temat: Kwerendy krzyżowe – zadania maturalne

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
4) przygotowując opracowania rozwiązań złożonych problemów, posługuje się wybranymi aplikacjami w stopniu zaawansowanym:
d) projektuje i tworzy relacyjną bazę złożoną z wielu tabel oraz sieciową aplikację bazodanową dla danych związanych z rozwiązywanym problemem, formułuje kwerendy, tworzy i modyfikuje formularze oraz raporty, stosuje język SQL do wyszukiwania informacji w bazie i do jej modyfikacji, uwzględnia kwestie integralności danych, bezpieczeństwa i ochrony danych w bazie,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Przeanalizujesz rozwiązania przykładowych zadań typu maturalnego dotyczących kwerend krzyżowych.

 • Rozwiążesz przykładowe zadania maturalne, wymagające znajomości kwerend krzyżowych.

 • Prześledzisz sposoby rozwiązywania zadań bazujących na złożonych zestawieniach danych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • oprogramowanie Microsoft Access 2010 lub wybrany odpowiednik;

 • oprogramowanie LibreOffice Base 5.3 lub wybrany odpowiednik.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Uczniowie powtarzają najważniejsze informacje dotyczące kwerend krzyżowych.

Faza wstępna:

 1. Rozpoznanie wiedzy uczniów. Nauczyciel w ramach sprawdzenia przygotowania uczniów do lekcji prosi wskazane osoby o wymienienie najważniejszych informacji dotyczących kwerend krzyżowych.

 2. Nauczyciel wprowadza uczniów szczegółowo w temat lekcji i jej cele. Może posłużyć się wyświetloną na tablicy zawartością sekcji „Wprowadzenie”.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Przeczytaj”. Uczniowie w parach analizują rozwiązanie Zadania 1, a następnie powtarzają je indywidualnie na swoich komputerach.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Prezentacja multimedialna”. Uczniowie w parach rozwiązują Zadanie 2 w wybranym programie do obsługi bazy danych. Następnie indywidualnie porównują swoje rozwiązania z przedstawionymi w prezentacjach multimedialnych.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie wykonują indywidualnie zadanie 3.1 z sekcji „Sprawdź się”. Ich zadaniem jest utworzenie czytelnego zestawienia tabelarycznego, w którym dla każdej grupy podadzą, ile osób otrzymało liczbę punktów równą 10, 11, 12. W swoich obliczeniach mają wziąć pod uwagę wszystkie listy zadań. Chętna lub wybrana osoba prezentuje swoje rozwiązanie na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście ich realizacji podsumowuje przebieg zajęć, a także wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują zadanie 3.2 z sekcji „Sprawdź się”.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą wykorzystać treści w sekcjach: „Przeczytaj”, „Prezentacja multimedialna”, „Sprawdź się” jako materiał do lekcji powtórkowej.