Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Rodzaje polityk publicznych. Modele polityki gospodarczej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IX. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie „finansów publicznych”; przedstawia modele polityki gospodarczej państwa; wyjaśnia pojęcie i przedstawia rodzaje polityk publicznych.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie „polityka publiczna”;

 • charakteryzuje rodzaje polityk publicznych;

 • przedstawia modele polityki gospodarczej państwa;

 • omawia cele polityki gospodarczej;

 • wyjaśnia pojęcie finansów publicznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • metoda wykładu;

 • burza mózgów;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wprowadzenie do lekcji poświęcone rozumieniu pojęcia polityka – rozmowa nauczająca na temat polityki i jej rodzajów.

2. Podanie tematu i celów lekcji.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel w formie wykładu wyjaśnia uczniom znaczenie pojęcia „polityka publiczna” oraz przedstawia jej rodzaje, z uwzględnieniem podziału na politykę sektorową (gospodarcza, społeczna, edukacyjna) oraz na politykę horyzontalną (polityka regionalna, rodzinna czy spójności).

2. Klasowa burza mózgów – uczniowie zastanawiają się nad celami polityki gospodarczej – propozycje uczniów są zapisywane na tablicy w postaci mapy myśli, która uwzględnia najważniejsze czynniki wpływające na politykę gospodarczą. Wspólne przedstawienie celów polityki gospodarczej przez nauczyciela i zespół klasowy na podstawie przygotowanej mapy myśli. Nauczyciel uzupełnia ewentualne braki w propozycji uczniów.

3. Rodzaje polityk gospodarczych w państwie – wykład nauczyciela z podaniem krótkiej notatki zawierającej katalog rodzajów polityki gospodarczej. Analiza schematu „Instrumenty polityki gospodarczej” – zwrócenie uwagi na ich skuteczność przez nauczyciela.

4. Funkcje finansów publicznych – dyskusja na forum klasy.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie wiedzy na temat rodzajów polityk publicznych – odczytanie notatki sporządzonej wspólnie na lekcji przez uczniów pod opieką nauczyciela.

2. Wykonanie ćwiczeń do multimedium.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Henryk Ćwikliński, Polityka gospodarcza, Gdańsk 1997.

Marcin Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa 2013.

Andrzej Zybała, Polityki publiczne, Warszawa 2012.

Anna Jarosz‑Nojszeska (red.), Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat interaktywny może być wykorzystany jako materiał do lekcji powtórzeniowej lub materiał inspirujący do wykonania prezentacji multimedialnej poświęconej instrumentom polityki gospodarczej.