Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1BbJwerDYwQ21
Ćwiczenie 1
Wskaż, czym charakteryzuje się funkcja alokacyjna finansów publicznych. Możliwe odpowiedzi: 1. Polega na oddziaływaniu na alokację zasobów w gospodarce, tak by osiągnąć najwyższy poziom efektywności gospodarowania, np. finansowania dóbr publicznych, tj. bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej lub dóbr istotnych społecznie: ochrony zdrowia, oświaty, nauki., 2. Opiera się na podziale dochodu lub wyprodukowanych przez społeczeństwo dóbr między jego członków. Celem tych działań jest osiągnięcie sprawiedliwości społecznej dzięki wspieraniu regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo lub słabszych grup społecznych., 3. Jej celem jest łagodzenie negatywnych skutków wynikających ze zmian koniunktury gospodarczej przy użyciu narzędzi polityki fiskalnej.
RrhmF9vlfRS3o1
Ćwiczenie 2
Wskaż rodzaje polityk gospodarczych. Możliwe odpowiedzi: 1. polityka pieniężna, 2. polityka dochodowa, 3. polityka handlu zagranicznego, 4. polityka rynku pracy, 5. polityka ochrony konkurencji, 6. polityka własnościowa i prywatyzacyjna, 7. polityka społeczna, 8. polityka zdrowotna, 9. polityka przemysłowa, 10. polityka zagraniczna, 11. polityka rolna, 12. polityka regionalna, 13. polityka rodzinna
11
Ćwiczenie 3
RukB68O8eJ9L9
Wyjaśnij, jakie są cele polityki publicznej realizowanej przez państwo. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4
R1YWfuIOuCqUN
Dopasuj rodzaje polityki publicznej do polityki sektorowej lub horyzontalnej. polityka sektorowa Możliwe odpowiedzi: 1. polityka finansowa, 2. polityka regionalna, 3. polityka rodzinna, 4. polityka spójności społecznej, 5. polityka gospodarcza, 6. polityka zdrowotna polityka horyzontalna Możliwe odpowiedzi: 1. polityka finansowa, 2. polityka regionalna, 3. polityka rodzinna, 4. polityka spójności społecznej, 5. polityka gospodarcza, 6. polityka zdrowotna
21
Ćwiczenie 5
RDgjpae50RpGq
Scharakteryzuj cele polityki pieniężnej. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Dokonaj analizy danych z opisu mapy i wykonaj ćwiczenie.
Dokonaj analizy danych z opisu mapy i wykonaj ćwiczenie.
R1FryP8cCWgDI
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RgvW6G9RO5jGK
Wyjaśnij, do jakich czynników gospodarczych zaliczymy te wskazane na mapie. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Damian Szymański Miało być zero deficytu, będzie ponad 100 mld zł. Rząd nowelizuje budżet

Po lipcu deficyt budżetowy wynosił 16,3 mld zł. Według wcześniejszych zapowiedzi, Sejm miałby zająć się nowelizacją budżetu we wrześniu.

Budżet i deficyt budżetowy w 2020 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W projekcie nowelizacji założono następujące wpływy i wydatki na 2020 r.:

– dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł;

– wydatki budżetu państwa mają wynieść 508,0 mld zł i będą tym samym wyższe o 72,7 mld zł od zaplanowanych wcześniej;

– deficyt budżetu wyniesie 109,3 mln zł, wobec zerowego zakładanego w pierwotnym planie.

Deficyt na ten rok jest więc nominalnie większy niż słynna „dziura Bauca” z 2001 r. (ok. 88 mld zł), która była jedną z przyczyn przegranej i koalicji Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy.

cytat1 Źródło: Damian Szymański, Miało być zero deficytu, będzie ponad 100 mld zł. Rząd nowelizuje budżet, 20.08.2020 r., dostępny w internecie: businessinsider.com.pl [dostęp 26.08.2020 r.].
RH8W7QDalrlwc
Oceń, co spowodowało tak drastyczne zmiany w budżecie państwa w 2020 r. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Rynek pracy

Do głównych zadań ministerstwa w zakresie rynku pracy należy kształtowanie kierunków polityki rynku pracy, tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz koordynowanie publicznych służb zatrudnienia.

Zadania państwa

Zadania państwa w zakresie rynku pracy dotyczą przede wszystkim:

  • promocji zatrudnienia,

  • łagodzenia skutków bezrobocia,

  • aktywizacji zawodowej.

Zadania realizują powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Jednostki te podlegają starostom i marszałkom województw, a ich działania koordynuje minister.

Zadania ministerstwa

Do głównych zadań ministerstwa w zakresie rynku pracy należy:

  • kształtowanie kierunków polityki rynku pracy (m.in. przygotowywanie i monitorowanie strategii oraz planów),

  • tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu (w tym wsparcia dla osób pracujących poprzez działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

  • koordynowanie publicznych służb zatrudnienia.

Ministerstwo nadzoruje prace związane z budżetem Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Współpracuje przy tym z właściwymi resortami i instytucjami w zakresie wykorzystywania środków z obu funduszów.

Minister nadzoruje również Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

cytat2 Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Rynek pracy, dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 6.05.2021 r.].
RMqt6x2dmBemG
Wyjaśnij, dlaczego w zadaniach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii tyle miejsca poświęcono kwestii walki z bezrobociem. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Bezpieczeństwo energetyczne

4. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, opartego o tradycyjne źródła energii, poprzez tworzenie warunków do rozwoju ich alternatyw:

4.1. Rozbudować i zmodernizować moce wytwórcze oraz sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na rzecz zapewnienia ciągłości dostaw, w tym zapobiegania nieoczekiwanym przerwom w dostawach. Rozwijać rozproszone źródła energii elektrycznej, w sposób zrównoważony, z dostosowaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do charakterystyki pracy tych źródeł.

4.2. Zwiększyć dywersyfikację źródeł dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozbudować istniejące zdolności importu gazu ziemnego (m.in. podniesienie zdolności odbiorczych terminala LNG w Świnoujściu) i budować nowe punkty wejścia do polskiego systemu przesyłowego (budowa gazociągu Baltic Pipe, budowa terminala LNG w Zatoce Gdańskiej). Kontynuować prace nad projektami dywersyfikującymi dostawy paliwa gazowego do państw regionu, w tym Trójmorza. Kontynuować prace związane z rozbudową systemów przesyłowego oraz magazynowania gazu ziemnego, w tym zakończyć budowę szlaku Północ–Południe, umożliwiając stworzenie w Polsce podstaw do funkcjonowania hubu gazowego.

4.3. Zwiększyć przepustowość, bezpieczeństwo pracy i zasięg rurociągów naftowych i paliwowych, a także pojemności baz paliw i ropy.

4.4. Kontynuować działania dyplomatyczne, prawne i administracyjne na rzecz powstrzymania budowy infrastruktury przesyłowej zwiększającej uzależnienie regionu Europy Środkowej od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, wzmacniać odporność tego regionu na ryzyko wykorzystywania dostaw gazu jako instrumentu nacisku politycznego.

cytat3 Źródło: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, dostępny w internecie: bbn.gov.pl [dostęp 26.08.2020 r.].
R1Bp3wFj3RRL7
Wyjaśnij rolę bezpieczeństwa energetycznego w polityce gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. (Uzupełnij).