Autor: Paulina Król

Przedmiot: Język polski

Temat: Prawda uczuć, maska ironii

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.
2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.
3. Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa.
4. Rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzeganie związków między nimi.
5. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
6. Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.
7. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.
8. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.
9. Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich.
10. Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.
11. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • zna wybranych przedstawicieli pokolenia Kolumbów;

 • analizuje wybrane utwory Mirona Białoszewskiego i Wisławy Szymborskiej;

 • analizuje rolę dystansu i ironii w poezji polskiej tworzonej po roku 1945;

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • nauczanie wyprzedzające.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • praca z tekstem;

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał: „Prawda uczuć, maska ironii” i prosi ich o zapoznanie się z materiałem w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel prosi trzech uczniów o wspólne przygotowanie prezentacji „Pokolenie Kolumbów”.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla sekcję „Wprowadzenie” i odczytuje cele ucznia. Uczniowie samodzielnie czytają treść wprowadzenia i na głos omawiają kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel rozpoczyna krótką rozmowę na podstawie tekstu: „Trzy pokolenia poetów” w sekcji „Przeczytaj”.

 3. Prezentacja uczniów. Zgłoszeni przed lekcją uczniowie przedstawiają prezentację „Pokolenie Kolumbów”. Reszta uczniów zapisuje notatki.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie przystępują do burzy mózgów: Co przyniosła odwilż?. Uczniowie wraz z nauczycielem dyskutują na podany temat. Nauczyciel dopowiada informacje i komentuje.

 2. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Każda z nich opracowuje podrozdziały: grupa 1: Twórczość Mirona Białoszewskiego; grupa 2: Twórczość Wisławy Szymborskiej. Zespoły odpowiadają na pytania:
  – Jakie były okoliczności powstania utworów?
  – Jaki wpływ na powstanie utworów ma biografia autora?
  – Do jakiego nurtu literackiego należą utwory? Co o tym świadczy? Uczniowie przedstawiają odpowiedzi na podane pytania. Nauczyciel analizuje je i komentuje.

 3. Uczniowie wyświetlają sekcję „Animacja” i tworzą cztery grupy. Nauczyciel wyznacza każdej grupie polecenia: 1‑4. Po umówionym czasie następuje prezentacja. Uczniowie dopowiadają. Nauczyciel dokonuje analizy prac uczniów.

 4. Uczniowie w parach rozwiązują ćwiczenia 1‑5 z sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie wyświetla sekcję „Animacja”. Prosi uczniów o przygotowanie odpowiedzi do polecenia 5.

 2. Uczniowie omawiają zdobyte umiejętności. Analizują, czego dotyczyła lekcja.

Praca domowa:

 1. Uczniowie czytają tekst do ćwiczeń 6‑9 z sekcji „Sprawdź się” i rozwiązują zadania.

Materiały pomocnicze:

 • George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.

 • E. Miodońska‑Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1974.

 • Bożena Chrząstowska, Autor - dzieło - poetyka. Problemy interpretacji w szkole, w: Metodyka literatury, tom 2, wybór i oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2002.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Film” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.