Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Instytucje rynku handlowego

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

22) przedstawia cele międzynarodowych organizacji gospodarczych: Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu i Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową;

24) przedstawia cele działania: Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia najważniejsze organizacje rynku handlowego;

 • omawia cele działalności wybranych organizacji;

 • ocenia znaczenie instytucji rynku handlowego w gospodarce świata.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca;

 • metoda schematu;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki A3, pisaki.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Weryfikacja wiedzy potocznej. Uczniowie wypisują na tablicy skojarzenia z pojęciem „handel zagraniczny”. Następnie rozmawiają na temat roli, jaką odgrywa wymiana międzynarodowa w gospodarce poszczególnych państw.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie dzielą się na cztery grupy i zapoznają się z treścią „Przeczytaj”. Każda z grup zajmuje się jedną z organizacji:

 • grupa 1 – Europejska Wspólnota Gospodarcza;

 • grupa 2 – Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) i USMCA;

 • grupa 3 – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC);

 • grupa 4 – Inne organizacje gospodarcze.

2. Następnie grupy przygotowują mapy myśli dotyczące powyższych tematów. Wyniki pracy przedstawiają na forum klasy. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania w przypadku niejasności.

3. Uczniowie rozmawiają na temat omawianych organizacji, szczególną uwagę zwracając na ich cele. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

4. Uczniowie zapoznają się z multimedium. Na jego podstawie przechodzą do dyskusji na temat znaczenia WTO i innych organizacji handlowych dla współczesnej gospodarki. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenia 6–8. Następnie porównują swoje odpowiedzi z odpowiedziami innych osób.

2. Uczniowie oceniają swoje zaangażowanie na zajęciach. Wybranym osobom nauczyciel wystawia oceny.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe e‑ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Rett R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa 2019.

Jan Muś, CEFTA: rozwój i bariery w handlu zagranicznym, ies.lublin.pl.

Adam Marszk, Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) i jego postanowienia dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Ekonomia Międzynarodowa” 2010, nr 1.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie multimediów uczniowie mogą wykonać prezentację multimedialną dotyczącą WTO.