Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Monika Kędzierska

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Obszary ekologicznego zagrożenie i klęski ekologicznej w Polsce

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum i technikum, zakres podstawowy, klasa III

Podstawa programowa

XIV. Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski: podział na regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna i zasoby surowcowe, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, warunki klimatyczne, formy ochrony przyrody, stan środowiska przyrodniczego.

Uczeń:

10) dokonuje analizy stanu środowiska w Polsce i własnym regionie oraz przedstawia wnioski z niej wynikające, korzystając z danych statystycznych i aplikacji GIS.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • dostrzega zależności między działalnością człowieka a klęską ekologiczną,

 • charakteryzuje czynniki, które wywołują degradację środowiska lub przyczyniają się do klęski ekologicznej w Polsce.

Strategie nauczania: asocjacyjna, emocjonalna

Metody i techniki nauczania: blended learning, burza mózgów, dyskusja

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, rzutnik, atlas geograficzny Polski, mapa fizyczna Polski

Materiały pomocnicze

Jarocińska A. i in., Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat, [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55‑lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Knapik R. (red.), Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra 2014, s. 47–62.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej).

 • Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie na mapie, gdzie znajdują się Góry Izerskie. Następnie nauczyciel prezentuje fotografię przedstawiającą degradację lasów na tym obszarze (zawartą w e‑materiale lub inną, wybraną przez siebie). Uczniowie określają, co było przyczyną klęski ekologicznej w Górach Izerskich.

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Za pomocą burzy mózgów uczniowie wyjaśniają, czym jest klęska ekologiczna. Korzystając z e‑materiału i atlasów geograficznych, wskazują obszary w Polsce najbardziej na nią narażone. Uczniowie określają główne przyczyny zagrożenia ekologicznego na danych obszarach. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi uczniów.

 • Następnie uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym. W grupach wykonują polecenia zawarte w tej części e‑materiału. Po upływie ustalonego czasu wskazani uczniowie bądź ochotnicy prezentują odpowiedzi do polecenia 1., we wspólnej klasowej dyskusji uczniowie prezentują odpowiedzi do polecenia 2., wymieniają przykłady działań służących minimalizowaniu zagrożeń ekologicznych. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi uczniów, zwraca uwagę, aby uczniowie wymieniali przykłady takich działań nie tylko w skali regionalnej czy krajowej, ale też przykłady z życia codziennego.

 • W dalszej części lekcji uczniowie określają, jakie są największe zagrożenia ekologiczne w ich regionie, wymieniają sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez rozwiązanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas zajęć, biorąc pod uwagę ich możliwości i zaangażowanie.

Praca domowa

 • Wyszukaj i krótko opisz klęskę ekologiczną na wybranym obszarze w Polsce. Jakie były główne przyczyny katastrofy? Czy udało się uratować zdegradowane tereny?

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film edukacyjny zawarty w e‑materiale można wykorzystać podczas lekcji dotyczących konfliktów na linii człowiek – środowisko przyrodnicze (zakres podstawowy: XIII. 8) oraz postawy współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi (zakres podstawowy: XIII. 10).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida