Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Maurycy Gast

Przedmiot: Informatyka

Temat: Zasady programowania obiektowego

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
2) stosuje zasady programowania strukturalnego i obiektowego w rozwiązywaniu problemów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Przeanalizujesz zasady programowania obiektowego.

 • Skonstruujesz modele klas, które mogą posłużyć jako podstawa do tworzenia kolejnych projektów.

 • Prześledzisz mechanizmy, dzięki którym możliwa jest realizacja zasad programowania obiektowego. 

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • metody aktywizujące.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z grup ma przygotować krótką prezentację dotyczącą jednego z przedstawionych w sekcji „Przeczytaj” założeń programowania obiektowego.

 2. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Zasady programowania obiektowego”. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla temat i cele zajęć. Prosi uczniów, by na podstawie wiadomości zdobytych przed lekcją zaproponowali kryteria sukcesu.

 2. Rozpoznanie wiedzy uczniów. Uczniowie tworzą pytania dotyczące tematu zajęć, na które odpowiedzą w trakcie lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Jeżeli przygotowanie uczniów do lekcji jest niewystarczające, nauczyciel prosi o indywidualne zapoznanie się z treścią zawartą w sekcji „Przeczytaj”. Każdy uczestnik zajęć podczas cichego czytania wynotowuje najważniejsze kwestie poruszane w tekście.

 2. Uczniowie w grupach prezentują wyniki swojej pracy.

 3. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Mapa myśli”. Uczniowie wspólnie zapoznają się z mapą myśli, która przedstawia pojęcia ściśle związane z paradygmatami programowania obiektowego. Mogą jej użyć w celu utworzenia odpowiednich skojarzeń z tymi pojęciami.

 4. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel zadaje pytania podsumowujące, np.
  – wymień kilka paradygmatów programowania obiektowego
  – jaką nazwę nosi paradygmat związany z faktem, że dane, które przechowujemy w komputerze, w rzeczywistości nie muszą nic oznaczać?
  – co oznacza pojęcie „polimorfizm”?
  – wymień 3 podstawowe tryby modyfikatorów dostępu, jakie wprowadza do języków programowania hermetyzacja.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności, omawia ewentualne problemy podczas rozwiązania ćwiczeń.

Praca domowa:

 1. Opracuj krótką notatkę związaną z powstaniem koncepcji programowania obiektowego. Ustal, jaki język był pierwszym językiem programowania obiektowego.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą wykorzystać treści w sekcjach: „Przeczytaj”, „Mapa myśli”, „Sprawdź się” jako materiał do lekcji powtórkowej.