Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Justyna Cybulska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Własności prawdopodobieństwa warunkowego

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, klasa II lub III, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

XII. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) oblicza prawdopodobieństwo warunkowe i stosuje wzór Bayesa, stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • określa prawdopodobieństwo warunkowe zajścia danego zdarzenia

 • stosuje wzór na prawdopodobieństwo warunkowe w sytuacjach z kontekstem realistycznym

 • uzasadnia proste zależności probabilistyczne

 • dobiera i tworzy modele matematyczne podczas rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • technika CPM

 • technika obserwacji migawkowych

Formy pracy:

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każdy uczeń miał do dyspozycji komputer

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie przypominają wiadomości związane z prawdopodobieństwem warunkowym – mogą zrobić to graficznie, np. sporządzając odpowiednią mapę myśli lub ustnie.

 2. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują w grupach techniką CPM. Ich zadaniem jest zaplanowanie działań związanych z ustalaniem własności prawdopodobieństwa warunkowego.

 2. Warto, aby uczniowie uwzględnili w swoich planach czas na samodzielne dochodzenie do wiedzy, a dopiero później zapoznanie się z materiałem z sekcji „Przeczytaj”.

 3. Po ustaleniu i udowodnieniu podstawowych własności prawdopodobieństwa warunkowego, zapoznaniu się z filmem samouczkiem, uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne.

Faza podsumowująca:

 1. Każda z grup techniką obserwacji migawkowych rejestruje najważniejsze elementy pracy grupy, zwracając szczególną uwagę na sposób komunikowania się i strategie wykorzystywane do rozwiązywania problemów.
  Liderzy grup dzielą się refleksjami na temat metod wykorzystywanych przez grupy do znalezienia własności prawdopodobieństwa warunkowego, organizacji pracy, jej intensywności i ukształtowanych umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia pracę grup.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest poszukane w dostępnych źródłach informacji ciekawych paradoksów rachunku prawdopodobieństwa i przygotowanie krótkich prezentacji przybliżających te paradoksy.

Materiały pomocnicze:

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa (treść rozszerzona)

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek może być wykorzystany również w czasie zajęć wprowadzających pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego.