Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anna Jeżewska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Określanie dziedziny funkcji opisanej grafem lub tabelką

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyznacza dziedzinę funkcji opisanej za pomocą tabelki

 • wyznacza dziedzinę funkcji opisanej za pomocą grafu

 • dobiera odpowiedni model matematyczny do rozwiązani problemu z kontekstem realistycznym

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • analiza zagadnień przedstawionych w animacji

 • metoda niedokończonych zdań

 • mapy myśli

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz ustala z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie metodą niedokończonych zdań powtarzają zdobyte dotychczas wiadomości na temat funkcji.
  Przykłady zdań, które należy dokończyć:

  • Funkcją nazywamy ...

  • Dziedziną funkcji jest zbiór ...

  • Wzór, wykres, graf, tabelka to sposoby ...

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie, pracując w parach, analizują materiał przedstawiony w sekcji Przeczytaj.

 2. Po upływie wyznaczonego czasu tworzą większe grupy i dzielą się uzyskanymi informacjami.

 3. Porównują swoje spostrzeżenia z pozostałymi uczniami.

 4. Wspólne wnioski przedstawiają na forum klasy.

 5. Uczniowie oglądają animację i wykonują Polecenie 2 i 3. Weryfikują pomysły i formułują wnioski.

 6. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela i wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jeden z uczniów podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności takie, jak opisywanie językiem matematycznym zjawisk z otaczającego świata, stosowanie wykresów do opisu funkcji.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wyjaśnia wszelkie wątpliwości oraz ocenia pracę uczniów w czasie zajęć.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują w domu ćwiczenia, których nie rozwiązywali w czasie zajęć.

 2. Praca domowa dla chętnych:
  Odszukaj, w dostępnych źródłach 2 tabelki i na ich podstawie zbuduj odpowiednią funkcję. Określ jej dziedzinę.

Materiały pomocnicze:

Dziedzina

Wskazówki metodyczne:

Animację można wykorzystać do pracy metodą odwróconej klasy.

Uczniowie mogą obejrzeć animację w domu i na jego podstawie przygotować krótkie wprowadzenie do lekcji.