Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022

Temat: Postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji politycznych i polityków

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VI. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna.

Uczeń:

9) analizuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji publicznych i polityków.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje postawy polskiego społeczeństwa wobec instytucji publicznych i polityków, wykorzystując badania opinii publicznej w tym zakresie.

 • rozważa możliwości kształtowania takich postaw;

 • przygotuje i przeprowadza w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej na temat dotyczący polityki oraz zinterpretuje jego wynik.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • badanie sondażowe;

 • śniegowa kula.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Podział na 5‑osobowe grupy. Każdy zespół przygotowuje kilka pytań sondażowych na temat polityki i przeprowadza badanie wśród rówieśników oraz innych osób, np. członków rodziny. Grupy sporządzają też wykresy, które zobrazują zebrane dane. Jako materiał pomocniczy można wykorzystać e‑materiał „Badanie opinii publicznej”, w którym uczniowie znajdą instruktaż, jak przeprowadzić sondaż.

Faza wstępna:

 1. Dyskusja wprowadzająca do zagadnień poruszanych w e‑materiale. Uczniowie, korzystając z własnej wiedzy, odpowiadają na pytania zawarte we Wprowadzeniu.

 2. Przedstawienie tematu „Postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji politycznych i polityków” i celów zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Spośród uczniów zostaje wyłoniona grupa pięciu osób, która zapoznaje się z materiałem w sekcji „Przeczytaj”. Jest to grupa ekspercka, która zweryfikuje odpowiedź reszty zespołu na pytanie: „Czym jest zaufanie publiczne w wymiarze politycznym, ekonomicznym i społecznym?”.

 2. Śniegowa kula. Uczniowie w parach przygotowują odpowiedź na pytanie: „Czym jest zaufanie publiczne w wymiarze politycznym, ekonomicznym i społecznym?”. Następnie łączą się w czwórki, porównują swoje pomysły, dyskutują i tworzą wspólną wersję propozycji. W kolejnym kroku łączą się w ósemki i coraz liczniejsze grupy, aż powstanie ogólnoklasowa odpowiedź. Jest ona poddana weryfikacji przez ekspertów.

 3. Praca z filmem „Postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji politycznych i polityków”. Po emisji materiału uczniowie w parach wykonują ćwiczenia 1 i 2 dołączone do filmu. Następnie wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do niej. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia ją, udziela też uczniom informacji zwrotnej.

 4. Zespół klasowy przedstawia wyniki przeprowadzonych sondaży. Najpierw każda grupa odczytuje pytania, a potem przedstawia wykresy z danymi. Jeśli jakieś pytania się powtarzają, uczniowie mogą porównać swoje wyniki i przedyskutować, z czego wynikają różnice (np. grupy wiekowej, poglądów politycznych itp.).

 5. Praca z filmem: „Czy młodzi ludzie mają zaufanie do polityków?”. Po obejrzeniu materiału uczniowie odnoszą się do opinii w nim przedstawionej: zgadzają się lub nie. Zwoje zdanie powinni uzasadnić.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia nr 5–8 z sekcji „Sprawdź się”, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

 2. Chętne/wybrane osoby dokonują podsumowania zajęć ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

 1. Zaproponuj inne materiały źródłowe do wybranego ćwiczenia.

 2. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 43/2020, cbos.pl.

 • P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać filmy do przygotowania własnych sondaży.