Autor: Maciej Batorski

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Aborcja

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

II. Różnorodność kulturowa.

Uczeń:

11) analizuje i rozważa argumenty stron sporów światopoglądowych (np. na temat aborcji, eutanazji, modyfikacji genetycznych, in vitro, związków partnerskich).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem aborcji;

 • porównuje rozwiązania prawne w kwestii aborcji między różnymi państwami;

 • charakteryzuje stanowiska stron sporu aborcyjnego;

 • prezentuje własne stanowisko w sprawie aborcji.

Strategie nauczania:

 • lekcja odwrócona;

 • konstruktywizm;

 • gry dydaktyczne.

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem wywiadu, ćwiczeń interaktywnych;

 • gry sytuacyjne;

 • dyskusja za i przeciw.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Na wcześniejszych zajęciach podział losowy klasy na dwa „obozy”: proliferówprochoicerów, czyli obrońców życia nienarodzonego dziecka oaz obrońców kobiet i ich prawa do wyboru. Wszyscy zapoznają się z e‑materiałem. Ponadto:

 • proliferzy gromadzą argumenty przeciwko aborcji;

 • prochoicerzy gromadzą argumenty za aborcją.

2. Przedstawienie tematu i celu zajęć.

Faza realizacyjna

1. Mapa myśli „aborcja”. Stworzenie bazy pojęciowej dotyczącej aborcji. Zaakcentowanie dwóch różnych sposobów opisu rzeczywistości.

2. Dyskusja dwóch obozów: proliferów i prochoicerów.

3. Podsumowanie dyskusji: Czy narzucone przez prowadzącego role w dyskusji wpłynęły na indywidualne nastawienie do kwestii aborcji?

4. Zespół klasowy ogląda wywiad z o. P. Gużyńskim na temat aborcji. Uczniowie samodzielnie wykonują polecenia do filmu. Następuje wspólne omówienie odpowiedzi.

5. Gra sytuacyjna. Nauczyciel wybiera chętnych do odegrania ról w opisanych scenach:

 • Singielka zwierza się swoim koleżankom z pracy, że jest w ciąży. Singielka jest pracowniczką korporacji na stanowisku kierowniczym. Dużo jeździ po świecie. Ma nienormowany czas pracy. Ma bardzo dobrą sytuację materialną, jednak może liczyć tylko na siebie. Ciąża jest wynikiem przelotnej znajomości z obcokrajowcem.
  Jedna z koleżanek uważa, że singielka powinna usunąć ciążę, wyjeżdżając na zabieg za granicę, druga uważa, że narodziny dziecka mogą pozytywnie zmienić życie kobiety.

 • Rodzice długo oczekiwali na przyjście potomka. Mają 40–45 lat. Lekarz na wszelki wypadek zlecił nieinwazyjne badania prenatalne, z których wynika istotne ryzyko wady genetycznej płodu. Rodzice przeżywają ciężkie chwile. Matka chce urodzić dziecko mimo grożącego ryzyka. Ojciec z kolei chce potwierdzenia diagnozy przez inwazyjne badania prenatalne. Uważa on również, że jeżeli dziecko ma urodzić się chore, to wolałby usunąć ciążę i oszczędzić wszystkim cierpienia.

 • W studio telewizyjnym spotykają się w obecności dziennikarza zwolennicy i przeciwnicy aborcji. Opcję prolife reprezentuje zakonnik katolicki, opcję prochoice – znana feministka. Dziennikarz stara się zachować obiektywizm. Rozmowa poświęcona jest zmianom w ustawie o aborcji. Jedna strona chce rozszerzenia ustawy o aborcję z powodów ekonomicznych, druga strona chce zawężenia ustawy o aborcji i usunięcia prawa do usunięcia ciąży z powodu wad genetycznych płodu.

Podsumowanie gier sytuacyjnych. Nauczyciel zwraca uwagę na nowe argumenty, jakie pojawiły się w sporze o aborcję.

Faza podsumowująca

1. W ramach podsumowania uczniowie wykonują ćwiczenia wskazane przez nauczyciela. Wspólna analiza odpowiedzi.

2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują w domu pozostałe ćwiczenia interaktywne.

Materiały pomocnicze:

Najnowsze sondaże opinii publicznej na temat aborcji, np. CBOS.

Informacje ze stron WWW: Amnesty International, Women on Web, Guttumacher Institute, Stopaborcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Film może być inspiracją dla uczniów do przeprowadzenia wywiadu z rzecznikiem praw pacjenta lub inną osobą na temat aborcji.