Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z opisem mapy i wykonaj polecenia.
RJQrfVSt1jRCV
Legalność aborcji (2020 r.)
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rq5a7tvR2TOHE1
Przyporządkuj poszczególnym państwom odpowiednie regulacje prawne dotyczące aborcji. Hiszpania Możliwe odpowiedzi: 1. Legalna na życzenie, 2. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, 3. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu lub wad płodu, 4. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki lub gwałtu, 5. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu, wad płodu lub trudności socjoekonomicznych Algieria Możliwe odpowiedzi: 1. Legalna na życzenie, 2. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, 3. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu lub wad płodu, 4. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki lub gwałtu, 5. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu, wad płodu lub trudności socjoekonomicznych Brazylia Możliwe odpowiedzi: 1. Legalna na życzenie, 2. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, 3. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu lub wad płodu, 4. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki lub gwałtu, 5. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu, wad płodu lub trudności socjoekonomicznych Finlandia Możliwe odpowiedzi: 1. Legalna na życzenie, 2. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, 3. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu lub wad płodu, 4. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki lub gwałtu, 5. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu, wad płodu lub trudności socjoekonomicznych Argentyna Możliwe odpowiedzi: 1. Legalna na życzenie, 2. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, 3. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu lub wad płodu, 4. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki lub gwałtu, 5. Legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego matki, gwałtu, wad płodu lub trudności socjoekonomicznych
R1eOXlJaHDRJp
Przyporządkuj poszczególne kraje do odpowiedniego modelu polityki aborcyjnej. Polityka liberalna Możliwe odpowiedzi: 1. Wenezuela, 2. Sudan, 3. Wielka Brytania, 4. Polska, 5. Angola, 6. Libia, 7. Somalia, 8. Tunezja, 9. Egipt, 10. Meksyk, 11. Indie, 12. Boliwia, 13. Rosja, 14. Niemcy Polityka umiarkowana Możliwe odpowiedzi: 1. Wenezuela, 2. Sudan, 3. Wielka Brytania, 4. Polska, 5. Angola, 6. Libia, 7. Somalia, 8. Tunezja, 9. Egipt, 10. Meksyk, 11. Indie, 12. Boliwia, 13. Rosja, 14. Niemcy Polityka restrykcyjna Możliwe odpowiedzi: 1. Wenezuela, 2. Sudan, 3. Wielka Brytania, 4. Polska, 5. Angola, 6. Libia, 7. Somalia, 8. Tunezja, 9. Egipt, 10. Meksyk, 11. Indie, 12. Boliwia, 13. Rosja, 14. Niemcy
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Art. 1

Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie. (…)

Art. 4a

1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, (…).
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12. tygodni.

1 Źródło: Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2020 r.].
R16OTgPE7sVId
1. Ciążą stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Do kiedy można usunąć ciążę: a. do 12. tygodnia ciąży, b. od początku III trymestru ciąży, c. do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, d. do narodzin dziecka, e. do połowy II trymestru ciąży. 2. Badania prenatalne potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu płodu. Do kiedy można usunąć ciążę: a. do 12. tygodnia ciąży, b. od początku III trymestru ciąży, c. do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, d. do narodzin dziecka, e. do połowy II trymestru ciąży. 3. Ciąża jest następstwem czynu zabronionego, takiego jak gwałt, kazirodztwo czy stosunek z nieletnią osobą poniżej 15. roku życia. Do kiedy można usunąć ciążę: a. do 12. tygodnia ciąży, b. od początku III trymestru ciąży, c. do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, d. do narodzin dziecka, e. do połowy II trymestru ciąży.
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z danymi statystycznymi i wykonaj polecenie.

Przerwania ciąży przeprowadzone zgodnie z ustawą w latach 20122018

Powód

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia
kobiety ciężarnej.

51

23

48

43

55

22

25

Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne
wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego
i nieodwracalnego upośledzenia płodu
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

705

725

927

1000

1044

1039

1055

Zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża
powstała w wyniku czynu zabronionego.

1

3

2

1

1

0

1

Ogółem:

757

727

977

1044

1100

1061

1081

RnqToRFr3B3sP
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Najwięcej aborcji ze względu na stan zdrowia płodu dokonano w 2016 r. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najwięcej aborcji dokonuje się ze względu na zdrowie matki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Liczba aborcji w ukazanym okresie systematycznie rosła. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Aborcje ze względu na naruszenie prawa stanowią najmniejszy odsetek. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Art. 30. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. (…)

Art. 39. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej*. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Indeks górny * Zdanie pierwsze uznane za niezgodne z Konstytucją z dniem 16 października 2015 r. w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego w »innych przypadkach niecierpiących zwłoki« oraz w jakim nakłada na lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt K 12/14 (Dz.U. poz. 1633).

2 Źródło: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2020 r.].

Opis sytuacji
Do lekarza ginekologa w przychodni medycznej przyszła kobieta w początkowym okresie ciąży. Z przeprowadzonego przez lekarza wywiadu medycznego wynikało, że w rodzinie kobiety występują choroby o podłożu genetycznym. Lekarz zlecił wykonanie badań prenatalnych. Po ich przeprowadzeniu okazało się, że jej dziecko urodzi się z zespołem Downa. Kobieta poprosiła lekarza o wykonanie aborcji zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Lekarz nie zgodził się, tłumacząc, że jest to wbrew jego sumieniu, i nakazał kobiecie donoszenie ciąży.

R7nrrex95ozGe
Zaznacz, jak nazywa się klauzula zawarta w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza. Możliwe odpowiedzi: 1. klauzula religijna, 2. klauzula sumienia, 3. klauzula wiary, 4. przysięga Hipokratesa
R1PDJRwtTxYxr
Oceń, czy lekarz miał prawo odmówić wykonania aborcji. Odpowiedź uzasadnij, wskazując na odpowiedni zapis ustawy. (Uzupełnij).
RGLNBMnriEbR1
Podaj formalności prawne, jakie ustawa nakłada na lekarza w takiej sytuacji. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Maria Jędrzejewska Mój kościół i aborcja

W ostatnich tygodniach powrócił – również na łamach »Tygodnika Powszechnego« – temat zaostrzenia ustawy o planowaniu rodziny i wykreślenia z niej podpunktu dającego możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. To właśnie »podpunkt trzeci« budzi najwięcej kontrowersji. Wydaje się to zrozumiałe: przerywamy życie słabej, chorej istoty. Dla mnie, katoliczki, ale i lekarza zajmującego się dziećmi najciężej chorymi, temat też budzi kontrowersje. Czy jednak wszystko jest tak proste?

W narracji obrońców życia razi jednowymiarowość argumentów. Po pierwsze, choroby i zespoły genetyczne są szalenie zróżnicowane: posługiwanie się w materiałach propagandowych obrazami radosnych dzieci z zespołem Downa naprawdę mija się z rzeczywistością. Rodzice dzieci z zespołami genetycznymi muszą często mierzyć się z problemami niewyobrażalnymi dla zwykłego śmiertelnika, przy – podkreślmy z całą siłą – braku pomocy państwa.

Równie mocno razi mnie sugestia urodzenia dziecka i oddania go pod opiekę instytucji. Nie tak dawno trafiła do mnie dziewczynka z domu małego dziecka. Bardzo ciężko dotknięta zespołem genetycznym, wymagająca operacji, z niepewnym rokowaniem. Zapytałam opiekunkę, czy dziewczynka ma szansę na adopcję. Żadnych! Pomyślałam sobie: urodzić dziecko tak chore, które czeka w życiu tyle bólu, i porzucić… Czy na pewno kobieta, która nie zabiła, ale porzuciła, ma czystsze sumienie? A może nie miała siły? Czy wiedziała o chorobie dziecka wcześniej? Czy wykonano u niej badania prenatalne? Te pomagają wychwycić ciężkie choroby we wczesnym okresie, co daje rodzicom czas na przygotowanie się i dokonanie wyboru. Znam wielu wspaniałych, pełnych poświęcenia rodziców. Podziwiam ich hart ducha, bo tego wymaga wstawanie w nocy, by przełożyć na drugi bok, odessać, podać leki, utulić w lęku itd. Spotykam też wielu złamanych… Część nie zdecyduje się na poświęcenie. Czy będą żałować? Niektórzy pewnie tak.

Decyzję o kontynuacji bądź przerwaniu ciąży traktuję jako wyraz odpowiedzialności. Urodzenie i pozostawienie instytucjom chorego dziecka skazuje je na podwójne cierpienie: z racji choroby i osamotnienia. Czy ktoś z decydentów bywał w domach opieki dla dzieci upośledzonych? Ja w młodości zwiedziłam kilka. Pamiętam dzieci, które wystawały przy oknie…

Bardzo mnie bolało, kiedy w moim kościele zbierano podpisy pod projektem nowelizującym prawo antyaborcyjne. Dlaczego nie było tego zaangażowania, gdy rodzice dzieci niepełnosprawnych walczyli cztery lata temu w Sejmie o swoje prawa? Gdzie wtedy był mój kościół? Wówczas nie padały słowa wagi ciężkiej: prawo, etyka, moralność. O nich dobrze się dyskutuje, siedząc na kanapie. Czy w aktualnie wysuwanych argumentach nie pobrzmiewa hipokryzja faryzeuszy: najważniejsze jest prawo (do życia)? A gdzie miłosierdzie?

Jan Both – wolontariusz Fundacji Pro – Prawo do Życia, komórka Wrocław

4 Źródło: Maria Jędrzejewska, Mój kościół i aborcja, 10.04.2018 r., dostępny w internecie: tygodnikpowszechny.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
R2WcuEDs7R2WA
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Autorka tekstu jest ateistką.
prawda/fałsz

Autorka tekstu jest doświadczonym lekarzem.
prawda/fałsz

Autorka tekstu krytykuje konkretne instytucje państwowe.
prawda/fałsz

Autorka tekstu przedkłada prawo do życia nad współczucie.
prawda/fałsz
R11g0NXZRo9gd
Wymień cztery tezy stawiane przez obrońców życia nienarodzonego, które obala autorka tekstu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

RZRLh4VleNIz5
Wykres skumulowany. Zależność między zamożnością społeczeństw a bezpieczeństwem zabiegów usuwania ciąży (dane w %). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • dochód: niski dochód
  • bezpieczna aborcja: 22
  • mniej bezpieczna aborcja: 24
  • niebezpieczna aborcja: 54
 • 2. zestaw danych:
  • dochód: średni niższy dochód
  • bezpieczna aborcja: 42
  • mniej bezpieczna aborcja: 38
  • niebezpieczna aborcja: 20
 • 3. zestaw danych:
  • dochód: średni wyższy dochód
  • bezpieczna aborcja: 67
  • mniej bezpieczna aborcja: 28
  • niebezpieczna aborcja: 5
 • 4. zestaw danych:
  • dochód: wysoki dochód
  • bezpieczna aborcja: 82
  • mniej bezpieczna aborcja: 17
  • niebezpieczna aborcja: 1
Oprac. na podst. Guttmacher Institute, Disparities in safety of abortions, by country income, 27.09.2017, guttmacher.org.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RdZ4JVagnftEr
Określ zależność między poziomem zamożności społeczeństw a bezpieczeństwem zabiegów aborcyjnych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

RkdYSjFJu7eyp
Wykres pierścieniowy prezentujący przyczyny śmierci kobiet w ciąży na świecie w 2017 roku. Lista elementów:
 • krwotok; Wartość: 20; Udział procentowy: 19,8%
 • złe warunki pracy lekarza; Wartość: 7; Udział procentowy: 6,9%
 • inne przyczyny; Wartość: 21; Udział procentowy: 20,8%
 • przyczyny pośrednie; Wartość: 18; Udział procentowy: 17,8%
 • aborcja; Wartość: 9; Udział procentowy: 8,9%
 • nadciśnienie; Wartość: 15; Udział procentowy: 14,9%
 • infekcja; Wartość: 11; Udział procentowy: 10,9%
Oprac. na post. Global Burden of Disease, dostępny w internecie: justactions.org, 2.12.2018 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1G2zgULOqNyr
Rozważ, czy przedstawione dane mogą być argumentem za, czy też przeciw aborcji. Podaj po jednym uzasadnieniu, wykorzystując dane z wykresu. Argument za stosowaniem aborcji:. (Uzupełnij). Argument przeciw stosowaniu aborcji:. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia.

1
Patrycja Frączek, Magdalena Jabłońska, Jakub Pawlikowski Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce

Czy zakaz zabijania dzieci po urodzeniu wpływa negatywnie na dostępność badań i zabiegów medycznych? To absurdalne pytanie może być odpowiedzią na równie absurdalny zarzut aborcjonistów wobec obrońców życia, że chcieliby zakazać przeprowadzania testów prenatalnych. Różnica między tymi środowiskami polega na tym, że ci drudzy patrzą na nienarodzone dziecko jak na człowieka. Widoczne jest to również w podejściu obu grup do tych badań.

Pro-liferzy bardziej zastanawiają się też nad celem ich stosowania oraz możliwymi powikłaniami (do których zalicza się również poronienie) i nigdy nie zgadzają się, aby były użyte jako podstawa do wydania wyroku śmierci w postaci aborcji na niepełnosprawnym dziecku. Inwazyjne badania prenatalne (obarczone przecież znacznym ryzykiem) powinny być wykonywane jedynie w celach leczniczych – tak samo jak dzieje się to już po urodzeniu dziecka. W niektórych statystykach, jako przyczynę aborcji podaje się »testy prenatalne« – co również pokazuje to, jak zwolennicy aborcji do nich podchodzą.

Niezbyt dużo mówi się o samych możliwych następstwach inwazyjnych badań prenatalnych. Oto trzy najczęściej wykonywane w Polsce:

Biopsja kosmówki (11–14 tydzień ciąży): metoda polegająca na pobraniu niewielkiej ilości tkanki z rozwijającego się łożyska. Stosuje się ją w celu analizy DNA dziecka. Ryzyko poronienia wynosi 1,33% (biopsja przezpowłokowa) i 2,2% (biopsja przezszyjkowa).
Amniopunkcja (11–20 tydzień ciąży): badanie polegające na pobraniu niewielkiej próbki płynu owodniowego (wód płodowych) z pęcherza płodowego. Wykonuje się je w celu poznania kariotypu płodu, czyli kompletnego zestawu chromosomów, w przypadku, gdy testy nieinwazyjne wykazały prawdopodobieństwo wystąpienia choroby genetycznej. Ryzyko poronienia wynosi ok. 0,5–1% (co najmniej 1 na 200 ciąż kończy się poronieniem).
Kardocenteza (od 18 tygodnia ciąży): polega na wkłuciu się przez powłoki brzuszne do pępowiny i pobraniu krwi z pętli pępowinowej. Pozwala wykryć m.in. choroby krwi (hemofilia, małopłytkowość). Ryzyko poronienia jest wyższe niż w przypadku amniopunkcji i biopsji kosmówki – wynosi 1–2%. Możliwe powikłania powyższych badań (do 1–2% przypadków w zależności od metody) to również m.in.: infekcje wewnątrzmaciczne, rozwój stopy końsko‑szpotawej i pęknięcie błon płodowych.

Dzieciom poddawanym testom prenatalnym zagrażają ich następstwa – jednak najgorszym z możliwych jest to, o które tak zaciekle walczą aborcjoniści. Chcą oni w dalszym ciągu używać tych badań jako podstawy do eksterminacji niepełnosprawnych na wczesnym etapie rozwoju. Zakaz zabijania nienarodzonych natomiast nie będzie oznaczał ograniczenia testów prenatalnych, ale zakończy posługiwanie się nimi w zbrodniczym celu.

5 Źródło: Patrycja Frączek, Magdalena Jabłońska, Jakub Pawlikowski, Medyczne, etyczne, prawne i społeczne aspekty badań prenatalnych w Polsce, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, nr 2, s. 103–109.
RVyy6ZXplSuTe
Język zwolenników prolife
(za prawem do życia): a. nienarodzone dziecko, b. zabijanie dzieci, c. eksterminacja niepełnosprawnych, d. wybór kobiety, e. wyrok śmierci, f. zbrodnicze badania prenatalne, g. łamanie prawa. Język zwolenników prochoice
(za prawem kobiety do wyboru): zabiegi usuwania ciąży. Język zwolenników prolife
(za prawem do życia): a. nienarodzone dziecko, b. zabijanie dzieci, c. eksterminacja niepełnosprawnych, d. wybór kobiety, e. wyrok śmierci, f. zbrodnicze badania prenatalne, g. łamanie prawa. Język zwolenników prochoice
(za prawem kobiety do wyboru): płód, zarodek, zygota Język zwolenników prolife
(za prawem do życia): a. nienarodzone dziecko, b. zabijanie dzieci, c. eksterminacja niepełnosprawnych, d. wybór kobiety, e. wyrok śmierci, f. zbrodnicze badania prenatalne, g. łamanie prawa. Język zwolenników prochoice
(za prawem kobiety do wyboru): decyzja o usunięciu ciąży Język zwolenników prolife
(za prawem do życia): a. nienarodzone dziecko, b. zabijanie dzieci, c. eksterminacja niepełnosprawnych, d. wybór kobiety, e. wyrok śmierci, f. zbrodnicze badania prenatalne, g. łamanie prawa. Język zwolenników prochoice
(za prawem kobiety do wyboru): wolność od cierpień Język zwolenników prolife
(za prawem do życia): a. nienarodzone dziecko, b. zabijanie dzieci, c. eksterminacja niepełnosprawnych, d. wybór kobiety, e. wyrok śmierci, f. zbrodnicze badania prenatalne, g. łamanie prawa. Język zwolenników prochoice
(za prawem kobiety do wyboru): wczesna diagnostyka wad genetycznych.
R155rJLfPcOfa
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Proliferzy są zdecydowanymi przeciwnikami badań prenatalnych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nieinwazyjne badania prenatalne są jedną z głównych przyczyn poronień. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wśród badań prenatalnych największe ryzyko niesie z sobą wykonanie biopsji przezszyjkowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sformułowanie inwazyjne badania prenatalne (obarczone przecież znacznym ryzykiem) jest subiektywne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida