Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Krzysztof Kowaluk

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Polskie konstytucje 1918–1939

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

14) przedstawia polskie tradycje demokratyczne na przykładzie podstawowych instytucji ustrojowych artykułów henrykowskich i Konstytucji marcowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia konstytucje okresu międzywojennego w Polsce;

 • przedstawia najważniejsze zasady Konstytucji marcowej i Konstytucji kwietniowej;

 • wyjaśnia uwarunkowania upadku ustroju demokratycznego w II Rzeczypospolitej.

Strategie nauczania:

 • lekcja odwrócona;

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie zapoznają się z prezentacją multimedialną „II Rzeczpospolita - od demokracji do autorytaryzmu”. Wynotowują najistotniejsze ich zdaniem informacje, które mogą być przydatne w czasie debaty.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Rozpoczynają się przygotowania do debaty oksfordzkiej na temat: „Która konstytucja – marcowa czy kwietniowa – okazała się lepsza dla Polski?”. Uczniowie wybierają osobę prowadzącą oraz sekretarza obrad. Zwolennicy Konstytucji marcowej siadają po jednej stronie sali, zwolennicy Konstytucji kwietniowej – po drugiej. Część uczniów jest publiczności. Nauczyciel przypomina zasady dyskusji i poucza prowadzącego o obowiązku ich pilnowania.

2. Odbywa się debata. Głos zabierają – na zmianę – przedstawiciele jednej i drugiej frakcji. Publiczność może zadawać pytania. Debata kończy się przeprowadzeniem głosowania. Jego przedmiotem jest pytanie postawione w tytule debaty. Sekretarz obrad zlicza głosy, prowadzący ogłasza werdykt.

3. Nauczyciel przedstawia swoje uwagi dotyczące zakończonej dyskusji. Prezentuje argumenty obu stron, które powinny zostać użyte w toku dyskusji. Ocenia pracę prowadzącego obrady.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie przedstawiają najważniejsze zasady Konstytucji marcowej oraz najważniejsze zasady Konstytucji kwietniowej. Zostają one zapisane na tablicy.

2. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–4 z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia 5–8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Prezentacja multimedialna może zostać wykorzystana przez uczniów w trakcie przygotowania do lekcji powtórkowej.