Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anna Jeżewska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Miejsce zerowe funkcji i sposoby jego wyznaczania

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy.

Uczeń:

2) oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym;

3) odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą tabel, wykresów, wzorów itp., również w sytuacjach wielokrotnego użycia tego samego źródła informacji lub kilku źródeł informacji.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyznacza miejsca zerowe funkcji opisanej różnymi sposobami

 • sprawdza, czy dana liczba jest miejscem zerowym funkcji

 • udowadnia, że dana liczba jest miejscem zerowym funkcji

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • metoda diamentowego uszeregowania

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz ustala z uczniami kryteria osiągnięcia sukcesu.

 2. Uczniowie, pracując w grupach, metodą diamentowego uszeregowania porządkują poznane dotychczas sposoby wyznaczania zbioru wartości funkcji.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie samodzielnie analizują przykłady zamieszczone w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Po upływie wyznaczonego czasu łączą się w pary i porównują między sobą własne przypuszczenia. Następnie, podzieleni na dwie grupy, uzgadniają wnioski i przedstawiają je na forum klasy.

 3. Uczniowie oglądają animację przedstawiającą sposoby wyznaczania miejsca zerowego funkcji opisanej za pomocą wzoru, grafu, tabelki, zbioru par uporządkowanych oraz wykresu i rozwiązują samodzielnie wskazane polecenia.

 4. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela i wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jeden z uczniów podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazując na mocne i słabe strony pracy uczniów.

 3. Nauczyciel ocenia indywidualną pracę i zaangażowanie poszczególnych uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują w domu ćwiczenia, których nie rozwiązywali w czasie zajęć.

 2. Zadanie dla chętnych:
  Wyznacz miejsce zerowe funkcji przedstawionej za pomocą opisu słownego. Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej x takiej, że x-4, 8, przyporządkowuje różnicę połowy jej kwadratu i liczby 8.

Materiały pomocnicze:

Miejsce zerowe funkcji

Wskazówki metodyczne:

Nauczyciel może wykorzystać animację do pracy w parach lub w grupach. Uczniowie przygotowują swoje propozycje, a następnie prezentują je na forum klasy.