Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Kultura wyznacznikiem wartości i hierarchii społecznych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

II Różnorodność kulturowa.

Uczeń:

5) analizuje cechy indywidualizmu i kolektywizmu w aspektach psychospołecznym i instytucjonalnym; wykazuje zróżnicowanie psychokulturowe świata w tych aspektach.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie kultury;

 • charakteryzuje elementy składowe kultury;

 • analizuje elementy indywidualizmu i kolektywizmu w wybranych kulturach społeczeństw.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda kuli śniegowej;

 • rozmowa nauczająca;

 • dyskusja;

 • drama.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie poznają definicję kultury – metoda kuli śniegowej. Uczniowie w parach ustalają definicję kultury, zapisują na karteczce, potem łączą się w czwórki i ósemki pracujące dalej nad definicją. Na koniec wspólnie decydują i wybierają definicję spośród zaproponowanych.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się z treścią lekcji. Zwracają szczególną uwagę na elementy składowe kultury, które omawiają. Podają ich przykłady, odnosząc się do rodzimej kultury. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

2. Praca z filmem. Uczniowie zwracają szczególną uwagę na informacje dotyczące indywidualizmu i kolektywizmu. Następnie przechodzą do dyskusji: „Kolektywizm czy indywidualizm – który wzorzec w większym stopniu przyczynia się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa?”. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

3. Każdy z uczniów losuje karteczkę z nazwą narodowości i cechami dla niej charakterystycznymi (materiał pomocniczy). Następnie uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy, w których nie powinno być więcej niż jedna osoba tej samej narodowości. Każdy wciela się w przedstawiciela wybranej narodowości. Jego zadaniem jest pracować w zespole, wykazując odpowiednie cechy. Zadaniem uczniów jest dojście do porozumienia w sprawie wyboru jednego modelu smartfonu za niską cenę (np. do 600 zł), który kupią dla każdego członka grupy.

4. Następnie analizują na forum trudności związane z komunikowaniem się, jakie napotkali w czasie pracy w grupach. Zwracają szczególną uwagę na cechy psychokulturowe i wartości wyznawane przez poszczególne narodowości. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wypowiadają się, co było dla nich najważniejsze w czasie tych zajęć.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia z e‑materiału.

Materiały pomocnicze:

RXDA8VFi1AJUA

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika w formacie pdf.

Źródło: Laboratorium komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, Budowanie zespołów międzynarodowych – wyzwanie globalnej gospodarki.
Plik PDF o rozmiarze 462.39 KB w języku polskim

UWAGA: należy przygotować tyle kartek z poniższymi informacjami, ilu jest uczniów w klasie.

Francuzi

Logiczni wizjonerzy, pełni pomysłów, inteligentnie kierują zespołem, przyzwyczajeni do rozwijania konceptualnego i wszechstronnego podejścia do projektu

Włosi

Wizjonerscy, dobrzy w relacjach międzyludzkich, często potrafią „sklejać” nawet trudne zespoły, doskonale prowadzą dysputy i dyskusje, zwłaszcza wśród Latynosów, elastyczni, rozsądni, nigdy nie lekceważą spraw pozornie mniej ważnych, potrafią pracować o różnych porach w zależności od potrzeb

Niemcy

Przywiązują wagę do szczegółów technicznych, planują odległe sprawy, mają kompetencje ogólne, trzymają się planów i terminów, łatwo identyfikują trudności, starają się przewidywać problemy, które mogą wystąpić w przyszłości.

Amerykanie

Zorientowani na działanie, potrafią wcielać plany w życie, upraszczają sprawy, skupiają się na szybkich zyskach, myślą kategoriami wielkoskalowymi, nie boją się podejmować ryzyka, są skłonni do inwestowania, przedsiębiorczy, konkretni, dobrzy w planowaniu sprzedaży i marketingu, dobrze monitorują budżety, energiczni i entuzjastyczni

Brytyjczycy

Spokojni i flegmatyczni, lubią grać role arbitrów, potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy, są koncyliacyjni – unikają konfliktów i zadrażnień, dyplomatyczni, myślą długoterminowo, dobrzy administratorzy, lubią kierować zebraniem/zespołem, uważają, że trzeba być „fair”.

Hiszpanie

Pełni ciepła i witalności, wizjonerzy, skupiają się na pomysłach i ideałach, skuteczni w perswazji, często rozwiązują konflikty przez mediację, lojalni członkowie zespołów, gdy są doceniani. Kiedy trzeba – pracują wiele godzin bez przerwy.

Belgowie

Kompromisowi, praktyczni, potrafią wcielać plany w życie, unikają rozwiązań dogmatycznych, stosują „stopniowanie” przy rozwiązywaniu problemów.

Holendrzy

Zawsze zajęci, pracują szybko, mają świadomość, że nie powinno się przepuszczać okazji w biznesie, łatwo identyfikują słabości, dobrzy organizatorzy, nie lubią marnować czasu. Potrafią oceniać problemy z perspektywy międzynarodowej; demokratyczni, uparci w szukaniu rozwiązań, źle reagują na porażki w biznesie.

Szwedzi

Logiczni, i praktyczni, dobrze rozumieją i analizują procesy, prawa i zasady; stosują rozwiązania kompromisowe w sytuacjach „bez wyjścia”. Zachowują spokój i grzeczność w sytuacjach konfliktowych, silni w planowaniu szczegółów technicznych, zawsze konsultują się z innymi.

Finowie

Spokojni, niechętni do „paplania”, pełni inwencji, odpowiedzialni, dobrzy w interpretowaniu faktów i danych statystycznych, świetni w planowaniu i wprowadzaniu planów w życie, znakomici słuchacze, potrafią modyfikować, parafrazować i podsumowywać wypowiedzi, kierować się prawdą naukową i stopować wszelkie próby manipulacji i marnowania czasu

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie filmu uczniowie mogą wykonać mapę myśli odzwierciedlającą cele zajęć.