Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor:

Learnetic

Temat zajęć:

Projektujemy domową sieć komputerową

Grupa docelowa:

Szkoła podstawowa 7‑8

Ogólny cel kształcenia:

Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

3) informatyczne (TSI kompetencje społeczeństwa informacyjnego);

4) umiejętność uczenia się;

6) inicjatywność i przedsiębiorczość.

Cele (szczegółowe) operacyjne:

Uczeń:

a) wie, w jaki sposób komputery porozumiewają się ze sobą;

b) wyjaśnia, na czym polega adresowanie;

c) potrafi zaprojektować sieć komputerową;

d) umie udostępnić zasoby swojego komputera innym użytkownikom sieci.

Metody/techniki kształcenia:

  • pogadanka

  • pokaz multimedialny

  • ćwiczenia

  • metoda problemowa

Formy organizacji pracy:

  • indywidualna

  • zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

Czynności organizacyjne.
Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna

Uczniowie oglądają film „Domowa sieć komputerowa”.
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda z grup otrzymuje przewody UTP, wtyki RJ‑45 i zaciskarkę. Zadaniem wszystkich uczniów jest zarobienie kabli prostych i krosowanych.
Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i pomaga im, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Dodatkowo warto przygotować na lekcję tester okablowania RJ‑45, dzięki któremu uczniowie sprawdzą jakość swojego połączenia – być może przekonają się, że nie jest to wcale takie łatwe.
Uczniowie sprawdzają, czy komputery w pracowni tworzą grupę roboczą. Jeśli nie, tworzą nową grupę i przyłączają do niej wszystkie komputery.

Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.
Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Faza podsumowująca

Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie: sieć komputerowa, urządzenia sieciowe, protokół internetowy, zapora sieciowa.

Praca domowa

Sporządź wykaz sprzętu niezbędnego do zbudowania sieci komputerowej.
Zadanie dla chętnych:
Załóż w domu grupę domową i poćwicz udostępnianie plików w niej.

m951fc97d989820db_1519294502669_0

Metryczka

Tytuł

Projektujemy domową sieć komputerową

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

1.5.1 Pojęcie sieci komputerowej

klasa II

Przedmiot

Informatyka

Etap edukacyjny

Szkoła podstawowa 7‑8

Podstawa programowa

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem z sieci komputerowej. Uczeń:
1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;
5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

Nowa podstawa programowa

III.      Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.

Uczeń:
1) schematycznie przedstawia budowę i funkcjonowanie sieci komputerowej, szkolnej, domowej i sieci internet;
3)  poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006, Kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

3) informatyczne;

4) umiejętność uczenia się;

6) inicjatywność i przedsiębiorczość.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

– wie w jaki sposób komputery porozumiewają się ze sobą;

– wyjaśnia na czym polega adresowanie;

– potrafi zaprojektować sieć komputerową;

– umie udostępnić zasoby swojego komputera innym użytkownikom sieci.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/177483/v/29/t/student‑canon/m/iIzCLVSI9p

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida