Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Chronimy przyrodę

Grupa docelowa

II etap kształcenia, szkoła podstawowa.

Ogólny cel kształcenia

Rozumienie prostych zależności między składnikami środowiska.

Kształtowanie zachowań proekologicznych ucznia.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia czym jest różnorodność biologiczna;

 • wyjaśnia, z czego wynikają zagrożenia bioróżnorodności;

 • podaje przykłady zagrożeń bioróżnorodności;

 • rozpoznaje logo i nazwy organizacji działających na rzecz ochrony przyrody;

 • wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną;

 • wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce;

 • wymienia formy ochrony przyrody w swojej okolicy.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • dyskusja - burza mózgów

 • film

 • ćwiczenia interaktywne

Formy ogranizacji pracy:

 • indywidualna

 • zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne.

 • Nauczyciel przedstawia temat lekcji.

 • Nauczyciel prosi, by chętni uczniowie w kilku słowach opisali wybrane przez siebie miejsce pod względem krajobrazu, występujących tam zwierząt i roślinności.

 • Nauczyciel pyta uczniów, czym te miejsca się od siebie różnią. Wprowadza termin bioróżnorodności.

 • Nauczyciel informuje uczniów, że zaznajomią się z tematem bioróżnorodności, jej zagrożeniami i sposobami ochrony przyrody.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel pyta uczniów, w jaki sposób człowiek może zagrażać przyrodzie i czy znają przykłady roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem.

 • Następnie nauczyciel inicjuje dyskusję pytając uczniów jakie korzyści ich zdaniem odnosi człowiek z bioróżnorodności i dlaczego niezbędna jest jej ochrona.

 • Uczniowie oglądają fragment filmu „Chronimy przyrodę”, dotyczący bioróżnorodności i jej zagrożeń.

 • Nauczyciel zatrzymuje film około 2:30 min. Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują wcześniejszą dyskusję na temat znaczenia bioróżnorodności dla człowieka.

 • Uczniowie zapisują w zeszytach, czym jest bioróżnorodność i wypisują czynniki jej zagrażające.

 • Nauczyciel wznawia odtwarzanie filmu. Uczniowie oglądają jego fragment dotyczący form ochrony przyrody.

 • Nauczyciel zatrzymuje film około 6:30 min.

 • Uczniowie wypisują na tablicy formy ochrony przyrody, o których była mowa w filmie. Do każdej z nich podają przykłady.

 • Następnie zapisują w zeszycie formy ochrony przyrody poznane na lekcji.

 • Nauczyciel inicjuje dyskusję w formie burzy mózgów pytając uczniów jakie działania mogą oni sami podjąć aby przyczynić się do ochrony przyrody.

 • Nauczyciel wznawia odtwarzanie filmu. Uczniowie oglądają ostatni fragment filmu na temat organizacji ochrony przyrody.

 • Uczniowie przy udziale nauczyciela podsumowują dyskusję na temat sposobu w jaki mogą przyczynić się do ochrony przyrody. Wymieniają informacje czy ktoś z nich należy do jednej z wymienionych w filmie organizacji lub o niej słyszał. Nauczyciel zachęca uczniów do czytania czasopism związanych z ochroną przyrody i zapisania się do któregoś ze stowarzyszeń.

 • Uczniowie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

 • Nauczyciel analizuje najczęściej popełniane przez uczniów błędy, określa co sprawiło uczniom najwięcej trudności podczas wykonywania zadań i wskazuje, które zagadnienia uczniowie powinni powtórzyć.

Faza podsumowująca

Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie. Uczniowie przypominają definicję bioróżnorodności, wymieniają formy ochrony przyrody w Polsce, wraz z jej przykładami. Dobrze, by niektóre z nich dotyczyły najbliższej okolicy szkoły.

Praca domowa

Dwa zadania domowe do wyboru dla nauczyciela:

1. Uczniowie analizują zawarte w filmie informacje dotyczące produkcji śmieci na osobę (wykres) i przygotowują w grupach 3‑5 osobowych plan akcji, której celem będzie ograniczenie produkcji śmieci w szkole.

2. Uczniowie w 3‑5 osobowych grupach przygotowują projekt własnej organizacji działającej na rzecz ochrony przyrody. Każda z grup prezentuje swój projekt reszcie klasy. W ramach projektu uczniowie:

 • ustalają nazwę swojej organizacji;

 • projektują logo i opracowują je w formie graficznej;

 • przygotowują główny cel organizacji (misja organizacji);

 • definiują główne zadania organizacji.

mf3ef25baf83ce736_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

Chronimy przyrodę

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Chronimy przyrodę

Przedmiot

Przyroda

Etap edukacyjny

II etap kształcenia, szkoła podstawowa

Podstawa programowa

Uczeń wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy.

Nowa podstawa programowa

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:

 1. wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006, Kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 • wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność;

 • wymienia i charakteryzuje wybrane formy ochrony przyrody (pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy);

 • uzasadnienia konieczność ochrony przyrody.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140167/v/latest/t/student‑canon/m/iILrNIeeKC#iILrNIeeKC_d5e111