Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji:

Imię i nazwisko autora:

Nina Tomaszewska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Jak należy interpretować schemat układu prostownika jedno- i dwu‑połówkowego?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.
VII. Prąd elektryczny. Uczeń:
8) opisuje funkcję diody półprzewodnikowej jako elementu przewodzącego w jednym kierunku;

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.
VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
14) opisuje funkcję diody półprzewodnikowej jako elementu przewodzącego w jednym kierunku; przedstawia jej zastosowanie w prostownikach oraz jako źródła światła.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. omawia budowę zasilacza lub ładowarki,

  2. tłumaczy, jak działa dioda prostownicza,

  3. porównuje prostowniki jedno‑ i dwu‑połówkowe,

  4. wymienia zalety stosowania prostownika dwu‑połówkowego.

Strategie nauczania:

blended‑learning

Metody nauczania:

wykład informacyjny wspomagany pokazem multimedialnym

Formy zajęć:

praca w zespole klasowym

Środki dydaktyczne:

niniejszy e‑materiał + komputer z rzutnikiem lub tablety do dyspozycji każdego ucznia

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel zaciekawia uczniów problemem konieczności zmiany przemiennego napięcia sieciowego w napięcie stałe, podając zawarte we „Wprowadzeniu” przykłady otaczających nas urządzeń wykorzystujących stałe napięcie. Pyta uczniów o to, z jakich zasadniczych (blokowych) części zbudowany jest zasilacz albo ładowarka i w razie potrzeby tłumaczy, że są to transformator i prostownik.

Faza realizacyjna:

Lekcja w pełni wykorzystuje materiał tekstowy i medialny e‑materiału. Najpierw nauczyciel opowiada o działaniu diody prostowniczej, wykorzystując do tego podany w rozdziale „Przeczytaj” przykład zaworu hydraulicznego. Następnie omawia prostownik jedno‑połówkowy i dwu‑połówkowy, pokazując uczniom zawarte w tym materiale schematy wraz z odpowiednimi przebiegami napięcia w funkcji czasu. Mówi o zaletach prostownika dwu‑połówkowego.
Uczniowie studiują samodzielnie samouczek, śledząc przepływy prądu podczas różnych polaryzacji mostka Gretza. Wskazani przez nauczyciela uczniowie odpowiadają na pytania zadane w samouczku.

Faza podsumowująca:

W fazie podsumowującej uczniowie przy pomocy nauczyciela powinni rozwiązać zadania 6, 7 i 8 z zestawu ćwiczeń. Poprzez analizę wypowiedzi uczniów nauczyciel określa w jakim stopniu osiągnięte zostały wyznaczone cele.

Praca domowa:

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości uczniowie rozwiązują zadania: 1, 2, 3, 4, 5 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Samouczek, który zawiera dość łatwy pojęciowo materiał, z powodzeniem może służyć jako praca domowa i może być wykorzystany na innych lekcjach poruszających problem zamiany przemiennego napięcia na stałe.