Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Autor: Agnieszka Pieszalska

Przedmiot: biologia

Temat: Strukturalne i funkcjonalne typy neuronów

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Budowa i fizjologia człowieka.
7. Regulacja nerwowa. Uczeń:
1) wyjaśnia istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego; wykazuje związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
c) wyjaśnia istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego; wykazuje związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje cyfrowe.

Cele operacyjne
Uczeń:

 • wymienia podstawowe kryteria klasyfikacji komórek nerwowych;

 • opisuje funkcje neuronów;

 • wyjaśnia, na czym polega przewodzenie ortodromowe.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • analiza animacji;

 • pogadanka;

 • grupy ekspertów;

 • obserwacja mikroskopowa.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale (grafika interaktywna);

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu;

 • mikroskopy;

 • preparaty mikroskopowe neuronu.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze wstępem w e‑materiale.

 2. Nauczyciel zadaje pytania: „Co to są neurony?”, „Jaką funkcję pełnią neurony?”.

 3. Nauczyciel podaje cele lekcji i formułuje jej temat.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Przydziela każdemu członkowi grupy inny zestaw zadań do opracowania, tak aby każda grupa miała całość materiału (zestawy A, B, C i D):

  • zestaw A – budowa neuronu;

  • zestaw B – podział neuronów ze względu na liczbę odchodzących od perykarionu wypustek;

  • zestaw C – podział neuronów ze względu na kształt perykarionu;

  • zestaw D – podział funkcjonalny neuronów.

 2. Uczniowie samodzielnie wykonują otrzymane zadania (zestawy A, B, C i D).

 3. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie przesiadają się i tworzą grupy ekspertów. Dyskutują nad opracowanym materiałem, wyjaśniają wątpliwości oraz zastanawiają się, jak najlepiej przekazać innym uczniom przygotowane zagadnienia.

 4. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów i w razie potrzeby wyjaśnia wątpliwości.

 5. Uczniowie wracają do wcześniej utworzonych grup. Prezentują pozostałym materiał, który opracowali i przedyskutowali w grupie ekspertów. Dzięki tej metodzie wszyscy uczniowie mogą opanować główne treści lekcji.

 6. Nauczyciel w razie problemów wyjaśnia wątpliwości.

 7. Uczniowie otrzymują mikroskopy i preparaty mikroskopowe neuronów.

 8. Uczniowie przeprowadzają obserwację mikroskopową, dokumentują ją za pomocą rysunku, zapisują stopień powiększenia mikroskopu, oznaczają elementy budowy.

 9. Nauczyciel prosi grupy o zapoznanie się z grafiką interaktywną i wykonanie związanych z nią poleceń.

 10. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych poleceń.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel podsumowuje pracę grup.

 2. Nauczyciel prosi grupy o rozwiązanie ćwiczeń interaktywnych od 1 do 5 zawartych w e‑materiale.

 3. Nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne od 6 do 8 zawarte w e‑materiale.

Materiały pomocnicze:

 • Neil A. Campbell i in., Biologia Campbella, tłum. K. Stobrawa i in., Rebis, Poznań 2019.

 • Encyklopedia szkolna. Biologia, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania animacji:

Animacja może zostać wykorzystana przez ucznia podczas lekcji powtórzeniowej.