Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia

Temat: Kolonie holenderskie (Indonezja, Antyle)

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Uczeń:
1) wyjaśnia genezę procesów dekolonizacyjnych w Azji i Afryce,
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Uczeń:
1) wyjaśnia genezę i skutki procesów dekolonizacyj‑nych w Azji i Afryce;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje przebieg holenderskiej ekspansji kolonialnej;

 • wskazuje tereny, które znalazły się pod zarządem holenderskich kompanii handlowych, a następnie władz holenderskich;

 • omawia przebieg procesu uzyskiwania przez byłe kolonie holenderskie niepodległości.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Kolonie holenderskie (Indonezja, Antyle)”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” tak, aby podczas lekcji mogli w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia.

 2. Chętni lub wybrani uczniowie przygotowują prezentację na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj”. Nauczyciel może rozdzielić zagadnienia: jedna osoba skupi się na historii holenderskich kompanii handlowych, druga na Indonezji, a trzecia na Antylach Holenderskich.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat i cele lekcji i przybliża je uczniom. Omawia planowany przebieg zajęć.

 2. Rozmowa wprowadzająca. Nauczyciel, po wyświetleniu dostępnego w panelu użytkownika raportu, weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji: sprawdza, którzy uczestnicy zajęć zapoznali się z udostępnionym przed lekcją e‑materiałem. Jeśli większość uczniów nie przeczytała tekstu, nauczyciel inicjuje rozmowę kierowaną wprowadzającą w temat.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przypomina o prezentacjach przygotowanych przez uczniów przed lekcją. Poleca wybranym osobom, aby zaprezentowały swoje prace przed resztą klasy. Po prezentacji uczniowie krótko o niej dyskutują, dodają informacje, które ich zdaniem warto uwzględnić. Prowadzący może korygować odpowiedzi i uzupełniać informacje.

 2. Praca z drugim multimedium („Film + Sprawdź się”). Uczniowie zapoznają się z filmem poświęconym niepodległej Indonezji. Każdy uczeń pracuje indywidualnie, samodzielnie przygotowując odpowiedzi do poleceń 2 i 3, m.in. wskazując, z jakimi problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi musiało się mierzyć młode państwo indonezyjskie. Po wyznaczonym przez nauczyciela czasie wybrani lub chętni uczniowie odczytują swoje propozycje. Nauczyciel komentuje rozwiązania uczniów.

 3. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia 1 i 2 w sekcji „Film + Sprawdź się”. Następnie konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel poleca wybranemu uczniowi albo uczennicy (może być ochotnik) podsumowanie lekcji „Kolonie holenderskie (Indonezja, Antyle)”. Pyta, który element był dla uczniów trudny i dlaczego.

 2. Prowadzący omawia przebieg zajęć i pracę uczniów, ocenia przygotowane prezentacje.

Praca domowa:

 1. Zapoznaj się z pierwszym filmem w zakładce „Film edukacyjny” i wykonaj dołączone do niego polecenia.

Materiały pomocnicze:

J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Wrocław 1976.

F. Wolański, Indie Holenderskie w świetle osiemnastowiecznych podręczników geograficznych i w relacji Teodora Anzelma Dzwonkowskiego, w: Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji. Wrocław 23–24 października 2004 r., pod red. tegoż i B. Roka, Wrocław 2004.

Wielka Historia Świata, t. 1–12 (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności), Świat Książki 2004–2006.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Film edukacyjny”, aby przygotować się do późniejszej pracy.