Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Pozycja prezydenta w wybranych państwach europejskich

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

4) charakteryzuje systemy polityczne oparte na współpracy legislatywy i egzekutywy – parlamentarno‑gabinetowy (na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i kanclerski (na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec); wykazuje, że elementy tych systemów obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje różne modele republikańskich form państwa na przykładzie konstytucji państw europejskich;

 • dostrzega podobieństwa pomiędzy kompetencjami prezydenta w różnych konstytucjach;

 • ocenia rolę prezydenta jako głowy państwa, czyli czynnika łączącego obywateli;

 • redaguje krótkie informacje dotyczące genezy rozwiązań konstytucyjnych w różnych republikach europejskich.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • odwrócona lekcja;

 • analiza źródeł.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Na poprzedniej lekcji 5 uczniów‑ochotników proszonych jest o przygotowanie min. 5 nagrań, w których znajdą się informacje na temat genezy powstawania konstytucji w wybranych republikach europejskich, oraz krótkich fragmentów konstytucji tych państw, w których znajdą się kompetencje prezydenta.

Faza wstępna

1. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.

2. Uczniowie, wykorzystując burzę mózgów, budują definicję republiki oraz głowy państwa.

Faza realizacyjna

1. Klasa zostaje podzielona na pięć grup. Uczniowie, którzy przygotowali nagrania, zostają przydzieleni do jednej z grup. Uczniowie przesłuchują nagrania i robią krótkie notatki. Każda grupa ma na to ok. 5–6 minut.

2. Następuje zmiana koordynatorów grup. Przychodzi uczeń z innym nagraniem. Zmiany powtarzają się do momentu, aż wszyscy uczniowie mają możliwość odsłuchania nagrań i robienia notatek.

Faza podsumowująca

1. Wykorzystując notatki uczniów, zostaje stworzona na tablicy jedna podsumowująca tabela, wskazująca na podobieństwa i różnice pomiędzy pozycją prezydenta w wybranych państwach.

2. Uczniowie wskazują na kompetencje i cechy osobiste prezydenta, które pozwalają uznać go za głowę państwa.

Praca domowa:

Każdy z uczniów proponuje wizerunek prezydenta, który jego zdaniem, pełniłby rolę arbitra.

Materiały pomocnicze:

Marek Bankowicz, Beata Kosowska‑Gąstoł, Systemy polityczne, t. 2, Kraków 2020.

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) Marek Barański, Katowice 2005.

Krzysztof Kociubiński, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003.

Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie, legitymizm.org.

Marcin Przybysz, Zasada republikańskiej formy rządów i zasada dobra wspólnego w Ustawie Zasadniczej RFN i niemieckiej nauce prawa konstytucyjnego – wybrane zagadnienia, marszalek.com.pl.

Adam Jarosz, System polityczny Czech, psz.pl.

Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury, ruj.uj.edu.pl.

Jerzy Ciapała, Systemy elekcji prezydenta – zagadnienia teoretyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, z. 3.

Tomasz Godlewski, Udział prezydenta Republiki Litewskiej w ustawodawstwie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3.

Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.

Tomasz Godlewski, Udział prezydenta Republiki Litewskiej w ustawodawstwie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3(19)/2014.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może zostać wykorzystany jako wskazówka dla uczniów przygotowujących swoje materiały do lekcji.