Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie

W związku z tym interesujące jest, w jaki sposób we współczesnych europejskich monarchiach i republikach ustrojodawcy odnieśli się do zagadnienia miejsca i roli głowy państwa w ustroju politycznym. Owe rozwiązania konstytucyjne swoją podbudowę teoretyczną mają w rozważaniach na temat państwa i władzy, różnorako odnoszących się do zagadnienia znaczenia formalnie najważniejszego człowieka w państwie w ideowo‑ustrojowym schemacie władzy państwowej. Współczesne zapisy konstytucyjne oraz dotycząca monarchów i prezydentów praktyka ustrojowa oddziałują z kolei na doktrynę. Tak można wytłumaczyć powstanie tej pracy, opisującej głowy państwa w tych monarchiach i republikach, które przynajmniej częściowo znajdują się w Europie rozumianej jako kontynent wraz z przyległymi doń wyspami.

cytat1 Źródło: Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie, dostępny w internecie: legitymizm.org [dostęp 22.07.2020 r.].
R1Xew7UJibchk
Dokończ zdanie.
Zdaniem autora tekstu we współczesnych państwach europejskich rozwiązania ustrojowe... Możliwe odpowiedzi: 1. sytuują prezydenta jako głowę państwa w republikach na równi z królem w monarchiach., 2. wprowadzają zasadę wyższości monarchii i kompetencji monarchy nad republiką i prawami prezydenta., 3. pozbawiają prezydentów i monarchów jakiegokolwiek wpływu na decyzje władz politycznych., 4. odchodzą od modeli teoretycznych i wprowadzają rozwiązania oparte wyłącznie na bieżących potrzebach politycznych.
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Marcin Przybysz Zasada republikańskiej formy rządów i zasada dobra wspólnego w Ustawie Zasadniczej RFN i niemieckiej nauce prawa konstytucyjnego – wybrane zagadnienia

Ustrój republikański jest z natury odporny na działanie jakiejkolwiek religii czy ideologii, inaczej niż bywało to w dawnych monarchiach (pojęcie „dobra wspólnego” nie jest i nie może być określane poprzez religijne czy metafizyczne prawdy wiary) albo w państwach totalitarnych. W tym sensie szczególnego znaczenia nabiera rola „urzędu” i „urzędników” – apolitycznych funkcjonariuszy będących w służbie dobra wspólnego. To oni są głównymi adresatami normy określającej państwo jako republikę.

cytat2 Źródło: Marcin Przybysz, Zasada republikańskiej formy rządów i zasada dobra wspólnego w Ustawie Zasadniczej RFN i niemieckiej nauce prawa konstytucyjnego – wybrane zagadnienia, dostępny w internecie: marszalek.com.pl [dostęp 22.07.2020 r.].
RaiHlxA5XuC61
Wskaż poprawne dokończenia zdania.
Zdaniem autora tekstu we współczesnych republikach... Możliwe odpowiedzi: 1. obowiązuje zasada świeckości państwa., 2. bardzo ważną rolę odgrywają kompetentni urzędnicy, których celem jest łączenie interesów władz i obywateli., 3. funkcjonujący z poszanowaniem zasad konstytucji system republikański gwarantuje trwałość rozwiązań demokratycznych i chroni obywateli przed groźbą jednowładztwa., 4. rola społeczeństwa sprowadza się do głosowania i wybierania jego przedstawicieli.
R1QK3Na5g102i2
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3
R761GTwqlvXkL
1. Państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest również piątym spośród najlepiej rozwiniętych krajów świata i dziewiątym w rankingu warunków życia. 2. Europejskie państwo unitarne leżące na półwyspie. Głową państwa jest prezydent. W państwie występuje reżim parlamentarny. 3. Federacyjne państwo leżące na styku Europy i Azji. Charakteryzuje się bardzo silną pozycją prezydenta. Przez współczesnych politologów zaliczane do państw z tzw. „szarej strefy”. 4. Rada Federalna tego kraju to 7 członków, będących odpowiednikami ministrów. Premiera nie ma, jest tylko kanclerz federalny. Ten jednak nie jest politykiem, lecz urzędnikiem: przewodniczy administracji państwowej, pełni więc funkcję zwierzchnika kancelarii. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Adam Jarosz System polityczny Czech

Co prawda prezydent cieszy się dość dużymi kompetencjami, to jednak organem, z którym prezydent musi ściśle współpracować jest rząd. Decyzje prezydenta (np. w sądownictwie) często wymagają kontrasygnaty premiera lub wskazanego przez premiera ministra, co w praktyce oznacza ograniczenie wpływu prezydenta na możliwość kreowania polityki w państwie.

W podobny sposób pośrednio ograniczane są kompetencje prezydenta w zakresie jego prawa do wetowania ustaw. Prezydent może być poddawany presji ze strony parlamentarzystów, gdyż przy powtórnym głosowaniu w Izbie Poselskiej niedopuszczalne jest wnoszenie poprawek, co często oznacza wszczęcie nowej procedury legislacyjnej i znacznie wydłuża proces ustawodawczy.

Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż prezydent ma prawo rozwiązać Izbę Poselską, jak również sam parlament dysponuje podobną kompetencją w stosunku do prezydenta. W konstytucji widnieje zapis, że parlament z ważnych przyczyn ma prawo uznać głowę państwa za nie mogącą piastować urzędu. Co ciekawe, nie są podane konkretne przyczyny, na podstawie których parlament mógłby coś takiego orzec.

cytat3 Źródło: Adam Jarosz, System polityczny Czech, 7.04.2005 r., dostępny w internecie: psz.pl [dostęp 22.07.2020 r.].
R1TRCX1P3l5Ea
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. W Czechach występuje dualizm egzekutywy. Kompetencje są rozdzielone pomiędzy prezydenta i premiera. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prezydent Czech odpowiada wyłącznie przed Bogiem i historią. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Czechach nie występuje odpowiedzialność polityczna prezydenta, dlatego jego decyzje wymagają kontrasygnaty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prezydent Czech ma prawo weta zawieszającego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Marek Bankowicz Model włoskiej prezydentury

Prezydentura jawi się tu jako urząd jedyny w swoim rodzaju, unikatowy i jakościowo inny niż wszystkie pozostałe organy państwa, gwarantujący równowagę ustrojową, całkowicie zneutralizowany politycznie, a nawet do pewnego stopnia pozapolityczny. Sami prezydenci istoty prezydentury upatrują w tym, że głowa państwa winna działać jako gwarant bezstronności, a także promotor zasad i wartości konstytucji. Warto odnotować, że konstytucja nie lokuje prezydenta w gronie organów władzy wykonawczej, skądinąd też nie przypisuje go do innej gałęzi władzy.

cytat4 Źródło: Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury, dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 22.07.2020 r.].
R9CCewpHD8e4I
Uzasadnij, że zdaniem autora tekstu tak postrzegany prezydent realnie pełni funkcję głowy państwa. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Jerzy Ciapała Systemy elekcji prezydenta – zagadnienia teoretyczne

Elekcja bezpośrednia stwarza także pewną aurę oczekiwań i nadziei społecznych adresowanych do tak wybranego prezydenta. Obietnice dane w trakcie kampanii wyborczej i hasła, którymi operowali kandydaci, stwarzają w odbiorze społecznym wrażenie zapowiedzi realizacji konkretnego programu politycznego, nawet jeśli w praktyce kandydat takiego programu nie przedstawił. Wydaje się, że zwłaszcza w warunkach państw postkomunistycznych wiara w omnipotencję prezydenta stanowi w istocie rzeczy refleks wiary lub też złudzenia omnipotencji państwa wyniesionych z poprzedniego ustroju i gospodarki centralnie planowanej. Z kolei dążenie prezydenta do sprostania, choć w części, oczekiwaniom wyborców może napotkać na bariery natury prawnej w postaci braku kompetencji do realizacji funkcji rządzenia państwem i określania polityki społeczno‑gospodarczej oraz bariery natury politycznej – istnienie odrębnej koncepcji politycznej reprezentowanej przez większość parlamentarną lub rząd.

cytat5 Źródło: Jerzy Ciapała, Systemy elekcji prezydenta – zagadnienia teoretyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, nr 3.
R1Si3p6dkwoqK
Uzupełnij tekst. W państwach dawnego bloku 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania powszechne 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania cieszą się dużą popularnością wśród obywateli. Bezpośrednia elekcja stwarza możliwość budowania 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania prezydenta. Prezydent w trakcie 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania proponuje rozwiązania systemowe i składa 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania. W państwach dawnego realnego socjalizmu obywatele mają poczucie 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania, dlatego obywatele często głosują na kandydata, który więcej obiecuje. W praktyce, w większości 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania realna władza znajduje się w rękach 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania i dlatego obietnice 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania mogą być realizowane tylko wówczas, kiedy to 1. sprawiedliwości, 2. sowieckiego, 3. sprawczości państwa, 4. kampanii wyborczej, 5. państw demokratycznych, 6. rządu, 7. prezydenta, 8. obietnice wyborcze, 9. premiera, 10. wyborów, 11. słowiańskiego, 12. wybory prezydenckie, 13. osobistej pozycji, 14. Rada Ministrów, 15. głosowania zdecyduje o ich realizacji.
1
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się ze schematem i wykonaj polecenie.

Rrez3EGiLaBrb
Oprac. na podst.: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, (red.) Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski, Warszawa 2007, s. 525.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1e5tLJsS0hsD
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
R14ZrvtdJ39Fd
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Tomasz Godlewski Udział prezydenta Republiki Litewskiej w ustawodawstwie

Analiza uprawnień prezydenta wobec władzy ustawodawczej w oderwaniu od sytuacji politycznej nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą pozycję prezydenta, która w drodze praktyki będzie ulegać wzmocnieniu bądź osłabieniu w zależności od układu sił w Sejmie. Wiele oczywiście będzie też zależeć od osobowości urzędującego prezydenta, jego umiejętności przekonania do swoich racji, „kultury” politycznej i szeregu innych czynników bliższych raczej politologii niż prawu konstytucyjnemu. Niemniej jednak dokonując analizy uprawnień pozwalających na udział głowy państwa w ustawodawstwie, można dostrzec, że prezydentowi zapewniono pozycję aktywnego uczestnika tej procedury. Z jednej bowiem strony prezydent dysponuje prawem wszczęcia tego postępowania w formie inicjatywy ustawodawczej, z drugiej zaś wyposażono go w instrument pozwalający zmusić Sejm do ponownej refleksji nad uchwaloną ustawą i to w formie zbliżonej do poprawek drugiej izby w porządkach prawnych zakładających parlament dwuizbowy. W postępowaniu ustawodawczym prezydentowi powierzono więc rolę inicjującą i moderującą. Równie ważne wydaje się szczegółowe, regulaminowe uregulowanie trybu przekazywania prezydentowi projektów ustaw składanych przez inne podmioty. Oczywiście szersza analiza uprawnień prezydenta i Sejmu prowadzi do wniosku, że to Sejm dysponuje większą liczbą kompetencji pozwalających oddziaływać na głowę państwa. Jest to następstwem przyjętej koncepcji ustroju politycznego Litwy.

cytat6 Źródło: Tomasz Godlewski, Udział prezydenta Republiki Litewskiej w ustawodawstwie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3.
RduYvtasZe8Yn
Oceń pozycję prezydenta w litewskim systemie politycznym. (Uzupełnij).