Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

Autor: Marcin Maćkiewicz, Krzysztof Błaszczak

Przedmiot: chemia

Temat: Gdzie stosuje się beton?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Poziom podstawowy i rozszerzony

Wymagania ogólne

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń:

1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno‑komunikacyjnych.

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:

1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych;

2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia właściwości betonów;

 • określa, jakie składniki decydują o właściwości betonu;

 • przedstawia przykłady zastosowań betonów.

Strategie nauczania:

 • asocjacyjna.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja dydaktyczna;

 • analiza materiału źródłowego;

 • ćwiczenia uczniowskie;

 • mapa myśli;

 • technika zdań podsumowujących.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do Internetu/smartfony, tablety;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, kreda/pisak;

 • rzutnik multimedialny;

 • aplikacja Mentimeter.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel zadaje pytanie: gdzie stosuje się beton i jakie są pożądane właściwości. Swoje rozważania zapisują w zeszytach, np. przy pomocy mapy myśli.

 2. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej uczniów. Burza mózgów wokół terminu „beton”. Nauczyciel może wykorzystać aplikację Mentimeter z wykorzystaniem tabletów/smartfonów.

 3. Ustalenie celów lekcji. Nauczyciel podaje temat zajęć i wspólnie z uczniami ustala cele lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie analizują e‑materiał – właściwości betonu i stosowanie odpowiednio zmodyfikowanych betonów, konfrontują zdobytą wiedzę z zapisami w mapie myśli z fazy wstępnej, uzupełniają mapę myśli.

 2. Uczniowie samodzielnie analizują grafikę interaktywną.

 3. Nauczyciel dzieli losowo uczniów na cztery grupy, rozdaje kartki papieru A4 i mazaki. Zadaniem każdej grupy będzie znalezienie przykładów zastosowania betonów na świecie poprzez znalezienie w internecie danej konstrukcji czy budynku i opisanie, jakiego betonu użyto, jaki jest jego skład oraz jakie właściwości posiada.

 4. Liderzy grup przedstawiają znalezione konstrukcje i opisują jaki beton zastosowano, jak go się otrzymuje, jakie ma właściwości, np. biurowiec Policji w Bordeaux, który wykonany jest z betonu fotokatalitycznego o właściwościach samooczyszczających, otrzymany poprzez modyfikacje betonu nanocząstkami TiO 2 .

 5. Uczniowie samodzielnie sprawdzają swoją wiedzę wykonując zadania w e‑materiale – sprawdź się.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów zadając przykładowe pytania: jakie betony zaliczamy do konstrukcyjnych? Jak zdefiniujemy betony geopolimerowe? Gdzie stosowane są betony fotokatalityczne? Jakie właściwości charakteryzują fibrobetony? Gdzie i dlaczego stosuje się betony elastyczne?

 2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio:

 • Przypomniałem/łam sobie, że...

 • Co było dla mnie łatwe...

 • Czego się nauczyłem/łam...

 • Co sprawiało mi trudność...

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia zawarte w e‑materiale – sprawdź się.

 2. Dla uczniów chętnych – wyszukaj w dostępnych źródłach informacji, jakie wymagania stawia się dla betonu do konstrukcji inżynierskich (betonu mostowego).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Grafika interaktywna może być wykorzystana przez ucznia w fazie przygotowania do lekcji.

Materiały pomocnicze:

1. Polecenia podsumowujące (nauczyciel przed lekcją zapisuje je na niewielkich kartkach):

 • Jakie betony zaliczamy do konstrukcyjnych?

 • Jak zdefiniujemy betony geopolimerowe?

 • Gdzie stosowane są betony fotokatalityczne?

 • Jakie właściwości charakteryzują fibrobetony?

 • Gdzie i dlaczego stosuje się betony elastyczne?

 1. Kartki papieru A4, mazaki.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida