Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Premierzy III Rzeczypospolitej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

6) przedstawia kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wymienia podstawowe działy administracji rządowej i zadania wojewody; wyjaśnia rolę prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia procedury powoływania i odwoływania rządu, używając określeń: wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, wotum nieufności wobec ministra, dymisja (w tym w wyniku skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje rolę i znaczenie Prezesa Rady Ministrów w polskim systemie politycznym;

 • charakteryzuje dokonania i porażki polskich premierów III RP i układa premierów III RP w porządku chronologicznym;

 • rozważa, co to znaczy „być dobrym premierem” i który z premierów III RP najlepiej przysłużył się naszemu państwu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rybi szkielet;

 • lekcja odwrócona.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Nauczyciel rysuje na tablicy szkielet ryby. W „głowie” zapisuje zagadnienie wprowadzające „Być dobrym premierem”.

2. Uczniowie podają swoje propozycje i ich uzupełnienia, które nauczyciel zapisuje przy „ościach” głównych i mniejszych. Chętny/wybrany uczeń podsumowuje ustalenia klasy przedstawione na wspólnym schemacie.

Faza realizacyjna

1. Podczas poprzednich zajęć pomiędzy uczniów rozdzielone zostały zadania – każdy przygotowuje minutową prezentację sylwetki jednego z premierów III RP, przedstawiającą go w dobrym świetle, lub minutową krytykę rządów jednego z premierów.

2. Uczniowie zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez oś czasu przedstawiają sukcesy i porażki kolejnych premierów III RP.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel przeprowadza głosowanie. Uczniowie wybierają najlepszego premiera III RP zgodnie z przyjętymi przez siebie na początku lekcji kryteriami oraz na podstawie prezentacji sylwetek przedstawionych podczas zajęć.

Praca domowa:

Rozwiąż ćwiczenia interaktywne 1–8.

Materiały pomocnicze:

Piotr Pacewicz, Chcemy dobrego premiera, wyborcza.pl.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., sejm.gov.pl.

CBOS, Pierwsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego, Komunikat z badań nr 9/2018, cbos.pl.

Adam Michnik, Wasz prezydent/Nasz premier, wyborcza.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Nauczyciel może wykorzystać przygotowane przez uczniów charakterystyki do przeprowadzenia quizu – chętne lub wybrane osoby czytają charakterystykę rządów, zadaniem reszty klasy jest zgadnięcie, o którym premierze mowa. Najciekawszymi informacjami zdobytymi w czasie gry uczniowie uzupełniają linię chronologiczną.