Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
RXSMAQ2IJ8X9n21
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: J.M.K. Kokot, d-art.ppstatic.pl, infosicienko.pl, kasinaski.pl, r-scale-20.dcs.redcdn.pl, wyborcza.pl, tylko do użytku edukacyjnego.
2
Ćwiczenie 1
RVRVPpxz7YQ8D
(Uzupełnij).
RH8VZKzKIFsm62
Ćwiczenie 2
Uporządkuj chronologicznie wybranych premierów III RP, zaczynając od najwcześniejszego. Elementy do uszeregowania: 1. Mateusz Morawiecki, 2. Józef Oleksy, 3. Tadeusz Mazowiecki, 4. Jarosław Kaczyński, 5. Ewa Kopacz
R742EwXKhfrWC2
Ćwiczenie 3
Dopasuj nazwisko właściwego premiera III RP do przeprowadzonej przez jego rząd reformy. Hanna Suchocka Możliwe odpowiedzi: 1. Utworzenie kas chorych, 2. Wprowadzenie podatku VAT, 3. Wydłużenie wieku emerytalnego, 4. Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych Jerzy Buzek Możliwe odpowiedzi: 1. Utworzenie kas chorych, 2. Wprowadzenie podatku VAT, 3. Wydłużenie wieku emerytalnego, 4. Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych Jarosław Kaczyński Możliwe odpowiedzi: 1. Utworzenie kas chorych, 2. Wprowadzenie podatku VAT, 3. Wydłużenie wieku emerytalnego, 4. Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych Donald Tusk Możliwe odpowiedzi: 1. Utworzenie kas chorych, 2. Wprowadzenie podatku VAT, 3. Wydłużenie wieku emerytalnego, 4. Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych
3
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 154

1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Art. 155

1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

cytat2 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 19.05.2020 r.].
RJMjoXbfL99i6
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. We wszystkich trzech procedurach wyłaniania Rady Ministrów sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niewyłonienie władzy wykonawczej w przewidzianych procedurach skutkuje rozwiązaniem sejmu i zarządzeniem bezpośrednich wyborów Rady Ministrów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W podstawowej procedurze wyborów Rady Ministrów Prezydent RP wskazuje kandydata na premiera. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z treścią artykuł i wykonaj polecenie.

R16zpZGY9cgDX
Pierwsza strona Gazety Wyborczej z artykułem Adama Michnika Wasz prezydent, nasz premier z 3 lipca 1989 r.
Źródło: Gazeta Wyborcza, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 19.05.2020 r.], tylko do użytku edukacyjnego.
RfSez9CebhoXZ
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Autor artykułu sugerował, że dotychczasowe władze powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za katastrofalny stan polskiej gospodarki, dlatego na czele rządu powinien stanąć ich przedstawiciel. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem autora, sojusz demokratycznej opozycji z reformatorskim skrzydłem obozu władzy komunistycznej był konieczny dla uniknięcia w Polsce krwawej rewolucji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Autor artykułu wzywał do przejęcia pełnej władzy przez obóz Solidarności, bo tylko całkowicie nowe rządy mogły uzyskać poparcie Polaków i zagwarantować stabilność polskiej polityki zagranicznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenie.

R1MT7l0VSCcum1
Wykres skumulowany z danymi przedstawionymi w procentach. Czy rząd premiera (…) budzi w Panu(i):. Lista elementów: 1. zestaw danych:Premier: Tadeusza Mazowieckiego (IX '89)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 82zawód, bo nic się nie zmieni*: 2lęk, obawę, że będzie gorzej: 3obojętność, nie interesuje to Pana(i): 4trudno powiedzieć: 92. zestaw danych:Premier: Jana Krzysztofa Bieleckiego (I '91)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 47zawód, bo nic się nie zmieni*: 9lęk, obawę, że będzie gorzej: 21obojętność, nie interesuje to Pana(i): 7trudno powiedzieć: 163. zestaw danych:Premier: Jana Olszewskiego (I '92)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 29zawód, bo nic się nie zmieni*: 13lęk, obawę, że będzie gorzej: 41obojętność, nie interesuje to Pana(i): 8trudno powiedzieć: 94. zestaw danych:Premier: Hanny Suchockiej (VII '92)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 63zawód, bo nic się nie zmieni*: 6lęk, obawę, że będzie gorzej: 7obojętność, nie interesuje to Pana(i): 11trudno powiedzieć: 125. zestaw danych:Premier: Waldemara Pawlaka (XI '93)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 65zawód, bo nic się nie zmieni*: 7lęk, obawę, że będzie gorzej: 8obojętność, nie interesuje to Pana(i): 11trudno powiedzieć: 96. zestaw danych:Premier: Józefa Oleksego (IV '95)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 47zawód, bo nic się nie zmieni*: 12lęk, obawę, że będzie gorzej: 14obojętność, nie interesuje to Pana(i): 16trudno powiedzieć: 117. zestaw danych:Premier: Włodzimierza Cimoszewicza (II '96)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 42zawód, bo nic się nie zmieni*: 13lęk, obawę, że będzie gorzej: 11obojętność, nie interesuje to Pana(i): 24trudno powiedzieć: 128. zestaw danych:Premier: Jerzego Buzka (XI '97)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 44zawód, bo nic się nie zmieni*: 11lęk, obawę, że będzie gorzej: 14obojętność, nie interesuje to Pana(i): 18trudno powiedzieć: 129. zestaw danych:Premier: Leszka Millera (XI '01)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 48zawód, bo nic się nie zmieni*: 11lęk, obawę, że będzie gorzej: 15obojętność, nie interesuje to Pana(i): 15trudno powiedzieć: 1110. zestaw danych:Premier: Marka Belki (VII '04)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 21zawód, bo nic się nie zmieni*: 16lęk, obawę, że będzie gorzej: 28obojętność, nie interesuje to Pana(i): 25trudno powiedzieć: 1011. zestaw danych:Premier: Kazimierza Marcinkiewicza (XI '05)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 44zawód, bo nic się nie zmieni*: 12lęk, obawę, że będzie gorzej: 19obojętność, nie interesuje to Pana(i): 16trudno powiedzieć: 912. zestaw danych:Premier: Jarosława Kaczyńskiego** (VIII '06)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 31zawód, bo nic się nie zmieni*: 23lęk, obawę, że będzie gorzej: 34obojętność, nie interesuje to Pana(i): 0trudno powiedzieć: 1213. zestaw danych:Premier: Donalda Tuska (XI '07)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 59zawód, bo nic się nie zmieni*: 8lęk, obawę, że będzie gorzej: 16obojętność, nie interesuje to Pana(i): 10trudno powiedzieć: 714. zestaw danych:Premier: Donalda Tuska (XI '11)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 28zawód, bo nic się nie zmieni*: 16lęk, obawę, że będzie gorzej: 37obojętność, nie interesuje to Pana(i): 14trudno powiedzieć: 615. zestaw danych:Premier: Ewy Kopacz (X '14)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 36zawód, bo nic się nie zmieni*: 19lęk, obawę, że będzie gorzej: 15obojętność, nie interesuje to Pana(i): 22trudno powiedzieć: 816. zestaw danych:Premier: Beaty Szydło (XII '15)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 34zawód, bo nic się nie zmieni*: 12lęk, obawę, że będzie gorzej: 37obojętność, nie interesuje to Pana(i): 13trudno powiedzieć: 417. zestaw danych:Premier: Mateusza Morawieckiego (I '18)nadzieję, wiarę, że będzie lepiej: 46zawód, bo nic się nie zmieni*: 15lęk, obawę, że będzie gorzej: 13obojętność, nie interesuje to Pana(i): 18trudno powiedzieć: 8
Do stycznia 1992 roku pytanie brzmiało: Czy, Pana(i) zdaniem, nowy rząd budzi u większości ludzi..., w lipcu 1992 połowa respondentów odpowiadała na pytanie w starej wersji, połowa zaś w nowej, a otrzymane wyniki zostały uśrednione.
* Do listopada 1997 roku odpowiedź brzmiała: „rozczarowanie, bo nic się nie zmieni”.
** W tym pomiarze nie pytano o obojętność.

Oprac. na podst. CBOS, Pierwsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego, cbos.pl.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego,

że na czele rządu stoi (wg terminów badań):

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

w %:

Tadeusz Mazowiecki (IX ’89)

 82

 2

 16

Jan Krzysztof Bielecki (I ’91)

 34

 8

 58

Jan Olszewski (I ’92) 

 48

 19

 33

Hanna Suchocka (VII ’92) 

 67

 6

 27

Waldemar Pawlak (X ’93) 

 61

 21

 18

Józef Oleksy (IV ’95) 

 52

 20

 28

Włodzimierz Cimoszewicz (III ’96)

 49

 24

 27

Jerzy Buzek (XI ’97)

 47

 13

 40

Leszek Miller (XI ’01)

 53

 22

 25

Marek Belka (VI ’04)

 24

 42

 34

Kazimierz Marcinkiewicz (XI ’05)

 48

 23

 29

Jarosław Kaczyński (VIII ’06)

 32

 51

 17

Donald Tusk (XI ’07)

 62

 22

 16

Donald Tusk (XII ’11)

 49

 38

 13

Ewa Kopacz (X ’14)

 44

 29

 27

Beata Szydło (XII ’15)

 33 

 44

 23

Mateusz Morawiecki (I ’18)

54

20

26

cbos Źródło: CBOS, Pierwsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego, 2018 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.05.2020 r.].

R1NAUPvJMqQlT
1. Rząd Tadeusza Mazowieckiego budził w Polakach największe nadzieje i to z jego rządów byli oni najbardziej zadowoleni. (Wybierz: prawda, fałsz) Uzasadnienie: (Uzupełnij). 2. Większość Polaków była zadowolona z rządów Kazimierza Marcinkiewicza. (Wybierz: prawda, fałsz) Uzasadnienie: (Uzupełnij). 3. Większość respondentów nastawiona była do rządów Jana Olszewskiego sceptycznie. (Wybierz: prawda, fałsz) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 7
Rc1plI5GdR6SQ1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło:
Jan Krzysztof Bielecki – K. M. Borkowski, Dziennik Dolnośląski, CC BY-SA 3.0.
Marek Belka, NBP, CC BY-SA 2.0.
Jerzy Buzek, Euku, CC BY-SA 3.0.
Beata Szydło, Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 3.0.
Ewa Kopacz, Platforma Obywatelska RP, CC BY-SA 2.0.
RhR5goyxahi9f
Jan Krzysztof Bielecki: (Uzupełnij) Marek Belka: (Uzupełnij) Jerzy Buzek: (Uzupełnij) Beata Szydło: (Uzupełnij) Ewa Kopacz: (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 7
R1ZdtDshovUSO
(Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Nagłówek 1

1
Tomasz Niezgoda Wojewoda odwołała Radę Powiatu w Końskich. Premier wskaże komisarza
cytat3 Źródło: Tomasz Niezgoda, Wojewoda odwołała Radę Powiatu w Końskich. Premier wskaże komisarza, dostępny w internecie: kielce.tvp.pl [dostęp 20.05.2020 r.].

Nagłówek 2

1
PAP Premier Ewa Kopacz spotkała się z żonami górników
cytat4 Źródło: PAP, Premier Ewa Kopacz spotkała się z żonami górników, dostępny w internecie: wnp.pl [dostęp 20.05.2020 r.].

Nagłówek 3

1
AKUNE Premier Morawiecki powołał nowych wojewodów
cytat5 Źródło: AKUNE, Premier Morawiecki powołał nowych wojewodów, dostępny w internecie: tvp.info [dostęp 20.05.2020 r.].
RvJ3bQs1dS7s6
Podaj kompetencje Prezesa Rady Ministrów, których dotyczą przytoczone nagłówki artykułów prasowych. (Uzupełnij).