Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Stanisław Mrozowicz

Przedmiot: Historia 2022, Historia

Temat: Reformatorzy religijni w Szwajcarii

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XVI. Reformacja i jej skutki. Uczeń:
1) wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci;
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XVI. Reformacja i jej skutki. Uczeń:
1) wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia działalność reformatorską Ulricha Zwingliego.

 • charakteryzuje podstawowe założenia teologii Zwingliego.

 • opisuje działalność reformatorską Jana Kalwina.

 • charakteryzuje teologię Jana Kalwina.

 • ocenia wkład Ulricha Zwingliego i Jana Kalwina w rozwój reformacji.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

Przed lekcją nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy, uczniowie w ramach każdej grupy opracowują krótkie prezentacje na jeden z danych tematów: 1. Działalność Ulricha Zwingliego; 2. Doktryna Ulricha Zwingliego; 3. Działalność Jana Kalwina; 4. Doktryna Jana Kalwina.

Faza wstępna:

 1. Wyświetlenie na tablicy tematu zajęć, ustalenie celu lekcji i kryteriów sukcesu.

 2. Raport z przygotowań. Nauczyciel, przy użyciu dostępnego w panelu użytkownika raportu, weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji: sprawdza, którzy uczestnicy zajęć zapoznali się z udostępnionym e‑materiałem. Uczniowie próbują intuicyjnie zadać pytania, na które odpowiedzą w trakcie lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przypomina o prezentacjach przygotowanych przez uczniów przed lekcją. Przedstawiciele każdej z grup (mogą to być ochotnicy, jeśli ich brak – wskazani uczniowie) prezentują swoje prace przed resztą klasy, a uczniowie zapisują kluczowe informacje. Jeden z uczniów notuje najważniejsze punkty na tablicy.

 2. Po prezentacjach uczniowie krótko dyskutują o przedstawionych pracach, sugerują informacje, które ich zdaniem warto uwzględnić. Prowadzący może korygować odpowiedzi i uzupełniać informacje, udziela też uczniom informacji zwrotnej.

 3. Praca ze schematem. Nauczyciel poleca, aby uczniowie w parach przygotowali krótkie notki na temat trzech innych przedstawicieli kalwinizmu: Wilhelma Farela, Teodora de Beze oraz Johna Knoxa. Mogą w tym celu korzystać z innych źródeł, także internetowych. Po ustalonym czasie wylosowana para przedstawia swoją notatkę, pozostali uczniowie mogą uzupełniać zaprezentowane informacje. Na zakończenie tej części uczniowie indywidualnie wykonują polecenia związane z multimedium, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

 4. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia nr 1‑4. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

 5. Uczniowie wykonują w parach ćwiczenia nr 5‑8. Nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie lekcji „Reformatorzy religijni w Szwajcarii” nauczyciel może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio: Przypomniałam/Przypomniałem sobie, że... Co było dla mnie łatwe... Czego się nauczyłam/nauczyłem... Co sprawiało mi trudność...

 2. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej osoby.

Praca domowa:

Przygotuj schemat prezentujący organizację Kościoła kalwińskiego.

Materiały pomocnicze:

Wielka historia świata. Tomy 1‑12 (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności); Świat Książki 2004‑2006.

Wielka historia Polski, tomy 1‑10; Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 2016.

Seria Historia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011‑2019.

E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011.

Wybór tekstów źródłowych do wskazanej epoki.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Schemat”, aby przygotować się do późniejszej pracy.