Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Prezydent USA – pierwszy obywatel świata?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

5) charakteryzuje systemy ze szczególną rolą prezydenta – klasyczny prezydencki (na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i semiprezydencki/ parlamentarno‑prezydencki (na przykładzie Republiki Francuskiej); wykazuje, że elementy drugiego z tych systemów obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje pozycję prezydenta w Stanach Zjednoczonych i w polityce międzynarodowej;

 • analizuje procedurę wyborów prezydenckich w USA;

 • analizuje kompetencje prezydenta USA na tle kompetencji przywódców innych państw.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • dyskusja;

 • metoda wymiany pytań.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki, pisaki, nożyczki.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Rozmowa na temat pozycji Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie. Uczniowie w czasie jej trwania zwracają szczególną uwagę na rolę prezydenta USA w kraju i na świecie. Mogą też wymienić imiona i nazwiska osób sprawujących to stanowisko, które pamiętają z lekcji historii.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie dzielą się na siedem grup. Każda z grup otrzymuje kartkę z jednym z haseł (załącznik nr 1). Następnie uczniowie zapoznają się prezentacją multimedialną. Na jej podstawie układają sześć pytań z zakresu wylosowanego hasła.

2. Ułożone pytania uczniowie przekazują po jednym do pozostałych grup. Zadaniem pozostałych grup jest nie tylko odpowiedzieć na pytanie, ale i pytanie przyporządkować do odpowiednich kompetencji prezydenta USA. Na koniec uczniowie krótko podsumowują ćwiczenie, wymieniając wszystkie kompetencje prezydenta USA.

3. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z sekcji „Sprawdź się”.

4. Następuje dyskusja na temat zakresu władzy prezydenta USA. Uczniowie mogą porównać zakres jego władzy z zakresem władzy przywódców innych państw demokratycznych, m.in. Polski. Zwracają też uwagę na ograniczenia, którym podlega. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

5. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału, szczególnie procedurą wyboru prezydenta USA. Na tej podstawie wypełniają ćwiczenie 3 z sekcji „Sprawdź się”. Porównują też procedurę amerykańską z procedurą wyboru głowy państwa w innych krajach. Rozmowę podsumowuje wybrana osoba.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia do prezentacji multimedialnej.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, libr.sejm.gov.pl.

Prezydent USA, usa.xmc.pl

załącznik 1:

kompetencje w zakresie sił zbrojnych

kompetencje w stosunku do rządu

kompetencje w zakresie dyplomacji

kompetencje w zakresie administracji

kompetencje w zakresie służb specjalnych

kompetencje w zakresie przywództwa partii

kompetencje legislacyjne

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie z multimedium mogą zapoznać się wcześniej i przygotować referaty dotyczące kompetencji prezydenta USA.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida