Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Arbitraż w postępowaniu cywilnym oraz mediacje w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

25) przedstawia specyfikę alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Rzeczypospolitej Polskiej – arbitrażu w postępowaniu cywilnym oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów na przykładzie arbitrażu i mediacji;

 • charakteryzuje arbitraż w postępowaniu cywilnym;

 • analizuje zastosowanie mediacji cywilnej;

 • wyjaśnia przebieg mediacji karnej;

 • charakteryzuje mediację administracyjną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • metoda warsztatowa;

 • elementy dramy;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem audiobooka.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • co rozumieją pod pojęciem alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

 • czym jest według nich arbitraż;

 • czy spotkali się z mediacją i co rozumieją pod tym pojęciem;

 • czy są w stanie wskazać sytuacje lub rodzaje spraw, które mogą być poddane procedurze mediacji.

2. Zebrane odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę.

3. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie nauczyciela – omówienie:

 • czym są alternatywne metody rozwiązywania sporów i co je odróżnia od postępowania sądowego;

 • co to jest arbitraż;

 • specyfiki mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów z podziałem na mediację cywilną, karną i administracyjną.

2. Przeprowadzenie ćwiczenia warsztatowego w 3 grupach; każda grupa wymyśla swój scenariusz krótkiej mediacji i po wyłonieniu mediatora oraz dwóch stron prezentuje swoją inscenizację (pamiętając, że mediator jako osoba bezstronna i neutralna informuje strony, czym jest mediacja, jakimi kieruje się zasadami i pośredniczy w rozwiązaniu sporu, które zasadniczo wypracowują same strony):

 • grupa I – mediacja cywilna;

 • grupa II – mediacja karna;

 • grupa III – mediacja administracyjna.

Po przeprowadzeniu każdej inscenizacji cała klasa wskazuje, co umożliwiało, a co utrudniało dojście stronom do porozumienia i czy w każdym przypadku było ono możliwe.

3. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • alternatywnych metod rozwiązywania sporów;

 • arbitrażu w postępowaniu cywilnym i mediacji z podziałem na rodzaje (cywilną, karną, administracyjną).

Faza podsumowująca

1. Praca z audiobookiem. Uczniowie w trakcie emisji wynotowują najistotniejsze informacje.

2. Wykonanie ćwiczeń 1–3 do audiobooka.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych, gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może być wykorzystany do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej o arbitrażu w postępowaniu cywilnym oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym.