Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R1572Lbc7gOIs
Scharakteryzuj, czym jest arbitraż. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

Mediacja jest to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze obowiązkowych rozmów prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, tj. neutralnego i bezstronnego mediatora.

Źródło: oprac. własne

RR1c9Fj8fefmo
Wykaż błąd w powyższej charakterystyce mediacji. (Uzupełnij).
R8t3l7zwG7X301
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj podmioty decyzyjne do właściwej procedury. Podmiotem decyzyjnym w mediacji 1. są strony, 2. jest sędzia, 3. jest mediator, 4. jest arbiter, 5. są mediatorzy.
Podmiotem decyzyjnym w postępowaniu sądowym 1. są strony, 2. jest sędzia, 3. jest mediator, 4. jest arbiter, 5. są mediatorzy.
Podmiotem decyzyjnym w sądzie polubownym 1. są strony, 2. jest sędzia, 3. jest mediator, 4. jest arbiter, 5. są mediatorzy.
R1CHEMBP4WnTA2
Ćwiczenie 4
Wskaż sprawy, które nie mogą być przedmiotem mediacji administracyjnej. Możliwe odpowiedzi: 1. Sprawy pracownicze podlegające jurysdykcji sądowej., 2. Sprawy o podział majątku dorobkowego między małżonkami prowadzone w ramach postępowania rozwodowego przed sądami okręgowymi., 3. Sprawy, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania., 4. Sprawy sądowe o odszkodowanie w związku z popełnieniem przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
R12RDdpgQtvgx2
Ćwiczenie 5
Wskaż, które z zasad odnoszą się do mediacji. kontradyktoryjność
bezstronność
inkwizycyjność
neutralność
31
Ćwiczenie 6
R1YEryeivc4iH
Wskaż dwie korzyści płynące z przeprowadzenia mediacji karnej dla pokrzywdzonego. (Uzupełnij) Wskaż dwie korzyści płynące z przeprowadzenia mediacji karnej dla podejrzanego (oskarżonego). (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

Jest to umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Strony mogą ją zawrzeć przed powstaniem sporu, jak również po jego rozpoczęciu. Musi być w niej wskazany przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.

własne Źródło: oprac. własne.

R57bhe8FuZufX
Wskaż, o jakiej instytucji mowa. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj ćwiczenie.

1
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

§ 12

(…) 3. Mediator przechowuje odpisy, kopie oraz notatki z akt sprawy w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom postronnym i po zakończeniu postępowania mediacyjnego zwraca je organowi, który skierował sprawę do postępowania mediacyjnego.

rozporzadzenie Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
1
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Art. 183

§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są zobowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

kodeks Źródło: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
R12k5QlsOEB91
Wskaż, o jakiej zasadzie postępowania mediacyjnego jest mowa w źródłach. (Uzupełnij).