Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Udział w kulturze

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

II. Różnorodność kulturowa.

Uczeń:

6) analizuje na przykładach zjawisk kulturowych cechy kultury masowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie,

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • omawia cechy kultury elitarnej i masowej;

 • przedstawia formy udziału w życiu kulturalnym;

 • ocenia udział młodzieży w kulturze.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • dyskusja;

 • metaplan.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki A4, pisaki.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Rozmowa na temat znaczenia terminu „kultura” w kontekście wpływu kultury na życie człowieka. Na koniec wybrana osoba przedstawia podsumowanie.

Faza realizacyjna

1. Praca z materiałem w sekcji „Przeczytaj”. Uczniowie wypisują cechy kultury elitarnej i masowej. Następnie wspólnie je omawiają i tworzą mapę myśli..

2. Podział na grupy i praca z animacją. Po zapoznaniu się z materiałem i na podstawie własnej wiedzy zespoły odpowiadają na pytania (metoda metaplanu):

Jak wygląda udział współczesnego człowieka w kulturze?

Jak powinien wyglądać udział współczesnego człowieka w kulturze?

Dlaczego jest jak jest?

Co zrobić, aby było tak, jak powinno być?

Prezentacja wyników pracy grup na forum. Wybrana osoba podsumowuje ten etap lekcji.

4. Wspólne wykonanie ćwiczenia 8 z sekcji „Sprawdź się” i dyskusja na temat udziału młodzieży w życiu kulturalnym. Uczniowie oceniają też własne zaangażowanie w kulturę. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie uzupełniają i rozwijają zdanie: „Udział w kulturze jest dla człowieka jak…, ponieważ…”.

2. Ocena pracy zespołów i udzielenie informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Wykonaj pozostałe ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Piotr Knaś, Raport Młodzi 2011 i uczestnictwo w kulturze, badania‑w-kulturze.mik.krakow.pl.

 • Ewa Włodarczyk, Kultura, [w:] J. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom II, Warszawa 2003.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą zapoznać się z animacją w domu, a następnie przygotować ilustracje/plakaty ukazujące uczestnictwo człowieka w kulturze.