Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Filewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Kryteria podziału rolnictwa

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa II

Podstawa programowa

X. Zróżnicowanie gospodarki rolnej: typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie, rolnictwo uprzemysłowione a rolnictwo ekologiczne, uprawy roślin modyfikowanych genetycznie.

Uczeń:

1) charakteryzuje różne typy rolnictwa, przedstawia ich uwarunkowania oraz wyróżnia główne cechy regionów rolniczych na świecie.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wymienia cechy rolnictwa,

 • charakteryzuje poszczególne typy rolnictwa,

 • wskazuje na mapie obszary występowania różnych typów rolnictwa.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody nauczania: blended learning

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, rzutnik, atlasy geograficzne, mapa polityczna świata

Materiały pomocnicze

Falkowski J., Kostrowicki J., Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Grzebisz W., Szramka H., Wielka encyklopedia geografii świata, t. 11: Rolnictwo i leśnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej).

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel wyjaśnia, jakie cechy rolnictwa decydują o jego podziale na poszczególne typy.

Faza realizacyjna

 • We wspólnej dyskusji uczniowie omawiają i charakteryzują typy rolnictwa. W trakcie pracy mogą korzystać z e‑materiału oraz dostępnych źródeł informacji.

 • Na prośbę nauczyciela uczniowie wyszukują w internecie ilustracje i fotografie przedstawiające narzędzia wykorzystywane w różnych typach rolnictwa oraz uprawy charakterystyczne dla danych typów rolnictwa.

 • Wykorzystując ilustrację interaktywną, podzieleni na grupy uczniowie dopasowują do zdjęć poszczególne typy rolnictwa. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące cech charakterystycznych poszczególnych typów.

 • Uczniowie na mapie świata wskazują obszary, gdzie występuje dany typ rolnictwa.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez rozwiązanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas zajęć, biorąc pod uwagę ich możliwości i zaangażowanie.

Praca domowa

 • Wybierz dowolny kraj spoza Europy, o którym niewiele wiesz. Wyszukaj informacje o dominującym w nim typie rolnictwa.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Ilustracja interaktywna może zostać kontekstowo wykorzystana podczas lekcji dotyczącej związków kierunków produkcji rolnej z klimatem, ukształtowaniem powierzchni i żyznością gleb (zakres rozszerzony: XIX. 1).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida