Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Agnieszka Ruzikowska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Pomiar prędkości ciał poruszających się naprzeciwko siebie

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
3) prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach;
19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu.
II. Mechanika. Uczeń:
1) opisuje ruch względem różnych układów odniesienia;
7) opisuje ruchy złożone jako sumę ruchów prostych; analizuje rzut poziomy jako przykład ruchu dwuwymiarowego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wyznacza prędkość względną ciał poruszających się naprzeciwko siebie;

  2. analizuje i interpretuje prędkość ciała w różnych układach odniesienia;

  3. stosuje przeliczanie prędkości w różnych układach doniesienia do rozwiązania problemów.

Strategie nauczania:

IBSE

Metody nauczania:

analiza pomysłów, dyskusja

Formy zajęć:

praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

komputer z rzutnikiem

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie w ramach pracy domowej zapoznają się z tekstem „Warto przeczytać” oraz z symulacją. Nauczyciel na początku lekcji wyjaśnia ewentualne wątpliwości i odpowiada na pytania.

Faza realizacyjna:

Uczniowie w formie dyskusji rozważają następujący problem: jaka powinna być odległość od nadjeżdżającego z określoną prędkością z naprzeciwka samochodu, by można było bezpiecznie wyminąć nieruchomą przeszkodę na drodze (np. zepsutego tira).
Nauczyciel dba o merytoryczny poziom dyskusji i – jeśli zajdzie taka potrzeba – może podpowiedzieć uczniom, jakie aspekty należałoby wziąć pod uwagę.
Można też rozważać, jak zmieni się ta odległość, gdy wymijany obiekt na drodze porusza się ze stałą prędkością.

Faza podsumowująca:

Uczniowie, wykorzystując zdobytą wiedzę, rozwiązują zadania 1‑3, 5 i 6 z zestawu ćwiczeń.
Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości uczniowie rozwiązują zadanie 4 i 7 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Symulację uczniowie mogą oglądać również na lekcji.