Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia

Temat: Emigracja po Wiośnie Ludów

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XXXI. Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848. Uczeń:
5) opisuje następstwa Wiosny Ludów na ziemiach polskich i przedstawia udział Polaków w Wiośnie Ludów w Europie;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XXXI. Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
4) porównuje programy głównych obozów Wielkiej Emigracji, rozpoznając ich przedstawicieli;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • omawia, gdzie na ziemiach polskich miały miejsce największe wystąpienia podczas Wiosny Ludów.

 • charakteryzuje udział Polaków w najważniejszych powstaniach w czasie Wiosny Ludów.

 • wyjaśnia przyczyny emigracji z ziem polskich po Wiośnie Ludów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Emigracja po Wiośnie Ludów”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” tak, aby podczas lekcji mogli w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia.

 2. Chętni/wybrani uczniowie przygotowują prezentację na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Wyświetlenie przez nauczyciela na tablicy uczniom tematu oraz celów lekcji, a następnie omówienie planowanego przebiegu zajęć.

 2. Nauczyciel poleca, by uczniowie pracowali w parach i opracowali swoje mapy myśli związane z tematem. Wybrana osoba z danej pary przedstawia swoje propozycje, ochotnik zapisuje je propozycje na tablicy. Pozostali uczniowie odnoszą się do tych sugestii, uzupełniając je o swoje propozycje.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przypomina o prezentacjach przygotowanych przez uczniów przed lekcją. Poleca wybranej osobie (lub ochotnikowi) zaprezentowanie swojej pracy przed resztą klasy. Po prezentacji uczniowie krótko dyskutują o prezentacji, dodają informacje, które ich zdaniem warto uwzględnić. Prowadzący może korygować odpowiedzi i uzupełniać informacje.

 2. Praca z multimedium („Film edukacyjny”). Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika film dotyczący emigracji po Wiośnie Ludów z ziem polskich. Uczniowie odczytują polecenie nr 2 - „Wyjaśnij, dlaczego emigracja po Wiośnie Ludów na ziemiach polskich nie wystąpiła na masowa skalę. Wymień co najmniej pięć powodów” i wykonują je w parach. Następnie dzielą się swoimi odpowiedziami na forum klasy. Jedna osoba może zapisywać najważniejsze punkty na tablicy. Nauczyciel weryfikuje poprawność odpowiedzi uczniowskich. W podobny sposób uczniowie wykonują polecenie nr 3.

 3. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Nauczyciel przechodzi do sekcji „Film + Sprawdź się”. Uczniowie wykonują w parach ćwiczenia 1 i 2, które zostały wyświetlone stopniowo na tablicy. Nauczyciel śledzi na platformie postępy uczestników zajęć, sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

Faza podsumowująca:

 1. Zalogowany na platformie nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. Wybrany uczeń odczytuje cele lekcji, następuje wspólne omówienie: co udało się osiągnąć, do czego warto wrócić, czego nie udało się zrealizować i dlaczego. Później nauczyciel analizuje przebieg lekcji i przeprowadza ewaluację, z której wnioski wykorzysta w przyszłości.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, ocenia pracę uczniów podczas lekcji oraz zaprezentowaną pracę uczniowską.

Praca domowa:

 1. Wykonaj polecenie nr 1 z sekcji „Film edukacyjny”.

Materiały pomocnicze:

Kronika powstań polskich 1794‑1944, praca zbiorowa, Warszawa 1994.

A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009.

J. Falkowski, Wspomnienia z roku 1848 i 1849. Część 1, Warszawa 1908.

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska‑Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998.

M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789–1870, Warszawa 2001.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą wykorzystać filmy do przygotowania się do lekcji powtórkowej dotyczącej Wiosny Ludów i zaangazowania Polaków. Mogą również zapoznać się z filmami przed zajęciami, wykorzystując zawarte w nich informacje jako pomoc przy przygotowywaniu własnych prezentacji.