Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Król

Przedmiot: Informatyka

Temat: Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – formularze

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
4) przygotowując opracowania rozwiązań złożonych problemów, posługuje się wybranymi aplikacjami w stopniu zaawansowanym:
c) stosuje zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w zależności od rodzaju danych, definiuje makropolecenia, zna możliwości wbudowanego języka programowania,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Nauczysz się, jak zbudować formularz przy użyciu języka VBA w Microsoft Excel lub LibreOffice Basic z wykorzystaniem dostępnych kontrolek.

 • Przeanalizujesz działanie prostych kodów napisanych w języku VBA w Microsoft Excel lub LibreOffice Basic wykorzystywanych przy tworzeniu formularzy.

 • Stworzysz proste formularze w celu zautomatyzowania pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • nauczanie wyprzedzające.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • z użyciem komputera;

 • objaśnienie nowej wiedzy.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • arkusze papieru, flamastry;

 • oprogramowanie Microsoft Excel 2010, LibreOffice Calc 4.1 lub wybrany odpowiednik.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – formularze”. Prosi uczniów o zapoznanie się z poszczególnymi treściami w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Zespoły proszone są o samodzielną analizę tworzenia formularza zgodnie z informacjami w sekcji „Przeczytaj”:
  – grupa pierwsza przy użyciu oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel;
  – grupa druga przy użyciu oprogramowania arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy e‑materiał udostępniony przed lekcją. Następnie zachęca wybranego ucznia do przeczytania treści sekcji „Wprowadzenie” wraz z celami zajęć.

 2. Prowadzący zajęcia rozpoczyna rozmowę wprowadzającą uczniów do tematu, zadając pytanie: Do czego może służyć formularz w arkuszu kalkulacyjnym? Odpowiedzi zapisuje na tablicy.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie tworzą grupy wyznaczone przed lekcją i wyznaczają między sobą dwóch liderów. Otrzymują arkusz papieru oraz flamastry. Zadaniem grup jest rozpisanie w formie koła wstępnych działań tworzenia przykładowego formularza w poznanym przed lekcją oprogramowaniu arkusza kalkulacyjnego z wykorzystaniem odpowiednich nazw opcji i występujących kontrolek. Wybrani liderzy przygotowują się do przedstawienia wyjaśnień nowej wiedzy. W międzyczasie nauczyciel analizuje przygotowanie klasy do lekcji. Po wyznaczonym limicie czasowym liderzy przedstawiają prace swojej grupy, w razie potrzeby pozostała część grupy lub nauczyciel wyjaśnia niedopowiedzianą wiedzę.

 2. Uczniowie wyświetlają sekcję „Prezentacja multimedialna” oraz pobierają załączony plik. Nauczyciel informuje uczniów, że będą pracować w parze z osobą ze swojej grupy, lecz tym razem przy użyciu oprogramowania grupy przeciwnej. Uczniowie zapoznają się z odpowiednimi treściami prezentacji multimedialnej, wykonując działania w pobranym arkuszu. Nauczycieli wspomaga pracę uczniów i analizuje wyniki.

 3. Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenie 1 z sekcji „Sprawdź się” w wybranym oprogramowaniu arkusza kalkulacyjnego. Nauczyciel zachęca uczniów do przedstawienia wykonanej pracy na forum klasy.

 4. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2, 3 i 4. Nauczyciel sprawdza ich poprawność.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności, omawia ewentualne problemy podczas pracy z multimedium i rozwiązania ćwiczeń.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o indywidualne wykonanie ćwiczeń 7 i 8 w celu sprawdzenia zapamiętanych informacji.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują polecenie 1 z sekcji „Prezentacja multimedialna”.

Materiały pomocnicze:

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla oprogramowania Microsoft Excel 2010 (lub nowszej wersji), LibreOffice Calc 4.1 lub wybranego odpowiednika.

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla oprogramowania LibreOffice Base 5.3 lub wybranego odpowiednika.

Wskazówki metodyczne:

 • Multimedium w sekcji „Prezentacja multimedialna” można potraktować jako zadanie domowe dotyczące analizy problemu zawartego w temacie „Automatyzacja pracy w arkuszu kalkulacyjnym – formularze”.