Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

Czym jest pogoda, a czym klimat?

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasa 6

Ogólny cel kształcenia

Charakterystyka wpływu głównych czynników klimatotwórczych na klimat oraz analiza map temperatur powietrza i opadów atmosferycznych dla różnych stref klimatycznych Ziemi.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006,

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczniowie:

 • rozróżniają składniki pogody i ocenieniają ich znaczenie;

 • interpretują obserwacje i pomiary składników pogody;

 • oceniają znaczenie czynników klimatotwórczych;

 • odczytują i interpretują wykresy klimatyczne.

Metody kształcenia:

 • asymilacji wiedzy (wykład, pogadanka, praca z książką)

 • metoda częściowo poszukująca

 • burza mózgów

 • pokaz filmu

 • ćwiczenia

Formy ogranizacji pracy:

 1. indywidualna

 2. zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 1. Przywitanie uczniów i przedstawienie tematu lekcji.

 2. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: „Czy oglądacie prognozę pogody?”, „O jakich elementach pogody mówi się w prognozach?” „Jak możemy interpretować zmiany ich wartości?”

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel dzieli tablicę na trzy części i zapisuje na niej pytania: „Czym się różni klimat od pogody?”, „Dlaczego miejsca na Ziemi różnią się warunkami klimatycznymi?”, „Jakie znaczenie ma dla nas pogoda?”. Uczniowie podchodzą do tablicy i zapisują pod każdym pytaniem swoje propozycje odpowiedzi. Nauczyciel zachęca uczniów do obejrzenia filmu Czym jest pogoda, a czym klimat? i zweryfikowania poprawność zaproponowanych odpowiedzi.

 2. Uczniowie wraz z nauczycielem oglądają film.

 3. Nauczyciel zatrzymuje film po fragmencie, który kończy się zdaniem: „Teraz już wiesz, na czym polega różnica między pogodą a klimatem”. Następnie wspólnie z uczniami weryfikuje poprawność odpowiedzi na pierwsze pytanie. Prosi wybranego ucznia o podsumowanie informacji, które pojawiły się w pierwszej części filmu.

 4. Nauczyciel kontynuuje projekcję filmu.

 5. Nauczyciel zatrzymuje film po scenie, która kończy się zdaniem: „W terenach zabudowanych również wiatr, który jest najczęściej czynnikiem chłodzącym, osiąga niższe prędkości”. Następnie wspólnie z uczniami weryfikuje poprawność odpowiedzi na drugie pytanie. Uczniowie podają przykłady obszarów, na których klimat różni się ze względu na oddziaływanie omówionych w filmie czynników.

 6. Nauczyciel rozdaje atlasy i prosi uczniów, aby na ich podstawie postarali się znaleźć inne przykłady wpływu omówionych w filmie czynników na klimat.

 7. Nauczyciel weryfikuje odpowiedzi uczniów i pomaga im w stworzeniu teorii opisującej zjawisko cienia opadowego, o którym wspomniano w filmie.

 8. Nauczyciel kontynuuje projekcję filmu. Po jej zakończeniu, wspólnie z uczniami, weryfikuje poprawność odpowiedzi na trzecie pytanie. Następnie prosi wybranego ucznia o podsumowanie informacji, które pojawiły się w trzeciej części filmu..

 9. Nauczyciel pokazuje przykłady klimatogramów, a uczniowie analizują roczny przebieg zmian wartości temperatury powietrza i opadów na każdym z nich.

Faza podsumowująca

 1. Na koniec nauczyciel przeprowadza quiz zagadkowy. Opisuje wygląd i przydatność przyrządów służących do pomiaru wartości elementów pogody, a następnie pyta o ich nazwę.

 2. Uczniowie rozwiązują interaktywne ćwiczenia multimedialne, podsumowujące wiedzę zdobytą w trakcie oglądania filmu. Nauczyciel omawia odpowiedzi wspólnie z uczniami.

1

Praca domowa:

Wymień czynniki, które mają największy wpływ na klimat w twojej miejscowości.

mce1c8720e5f0a49f_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

Czym jest pogoda, a czym jest klimat?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

3.4 Czynniki klimatotwórcze

1. Co to jest pogoda, a co to klimat?

2. Od czego zależy klimat ?

3. Czy działania człowieka mają wpływ na na stan atmosfery ziemskiej?

4. Charakterystyka klimatu na podstawie danych meteorologicznych.

Przedmiot

Geografia

Etap edukacyjny

szkoła podstawowa, klasa 6

Nowa podstawa programowa

Krajobrazy świata: wilgotnego lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej, sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski, wysokogórski Himalajów; strefowość a piętrowość klimatyczno‑roślinna na świecie.

Uczeń:
2) odczytuje wartość i opisuje przebieg temperatury powietrza oraz rozkład opadów atmosferycznych na podstawie klimatogramów i map klimatycznych;
7) ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazów.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 1. rozróżnia składniki pogody i ocenia ich znaczenie;

 2. interpretuje obserwacje i pomiary składników pogody;

 3. oceniania znaczenie czynników klimatotwórczych

  ;

 4. odczytuje i interpretuje wykresy klimatyczne.