Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Postrzeganie siebie i innych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

7) analizuje rodzaje i podaje przykłady stosowania taktyk autoprezentacji.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega postrzeganie społeczne;

 • sporządza listę cech charakteryzujących jego samego i wybraną osobę z klasy;

 • analizuje sposób postrzegania innych osób na wybranych przykładach.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki, długopisy.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie metodą burzy mózgów wypisują na tablicy swoje skojarzenia z pojęciem „postrzeganie społeczne”. Następnie ze słownika odczytują definicję pojęcia i porównują ze swoimi skojarzeniami.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie grają w grę interaktywną, zwracając szczególną uwagę na różnice w postrzeganiu siebie i innych. Gra może być przeprowadzone indywidualnie lub w grupach. Zwycięzcy mogą być nagrodzeni ocenami za aktywność.

2. Uczniowie dobierają się w pary. Najlepiej, aby były to osoby, które lubią się i dobrze im się ze sobą współpracuje, potrafią być szczere w stosunku do siebie. Najpierw każda osoba wypisuje na kartce 10 cech charakteru, temperamentu lub wyglądu, które dostrzega u siebie. Odkłada tę kartkę na bok. Na drugiej kartce wypisuje 10 cech charakteru, temperamentu lub wyglądu, które dostrzega u osoby z pary. Następnie przekazuje tę kartkę drugiej stronie.

3. Każda z osób porównuje to, co napisała o sobie, z tym, co napisała o niej druga osoba w parze. Odpowiada sobie na pytania:

 • Co wiem o sobie?

 • Które cechy powtarzają się na obu kartkach, czyli co ja i inni wiedzą o mnie?

 • Jakie cechy, których ja nie dostrzegam w sobie, dostrzegają we mnie inni?

Następnie osoby w parach mogą omówić wyniki pracy i dopytać się, jeśli coś jest niezrozumiałe.

4. Następuje dyskusja na temat postrzegania innych ludzi. Uczniowie wypowiadają się, na co zwracają uwagę, patrząc na inne osoby, oraz jak to interpretują. Pomocą mogą służyć zdjęcia (w załączeniu). Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę, wypunktowując najważniejsze elementy podane przez uczniów.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie kończą zdanie: „Dziś najważniejsze dla mnie było…”

2. Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Scholar, Warszawa 2011.

Fotografie pomocnicze:

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Pytania z quizu mogą być wykorzystane przez uczniów do przygotowania własnych pytań, np. na kartkówkę.