Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat lekcji: Współczynnik przyrostu rzeczywistego i jego obliczanie

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

XV. Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzne, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju, rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna.

Uczeń:

3) analizuje, na podstawie źródeł informacji geograficznej, zmiany liczby ludności, przyrostu naturalnego i rzeczywistego ludności Polski oraz prognozuje skutki współczesnych przemian demograficznych w Polsce dla rozwoju społeczno‑gospodarczego kraju.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 2. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 3. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 1. poznaje współczynnik przyrostu rzeczywistego,

 2. rozumie sposób kształtowania się wartości współczynnika przyrostu rzeczywistego,

 3. interpretuje wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Forma zajęć: praca w grupach

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt

Materiały pomocnicze

Okólski M., Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Okólski M., Reprodukcja ludności modernizacja społeczeństwa: polski syndrom, Spółdzielnia Wydawniczo‑Handlowa Książka i Wiedza, Warszawa 1988.

PRZEBIEG LEKCJI

Uczniowie na poprzedniej lekcji otrzymują polecenie przeczytania wstępu do e‑materiału (przypomnienie pojęć).

Faza wprowadzająca

 1. Sprawdzenie zadania domowego (opcjonalnie).

 2. Przedstawienie celu lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel kolejno omawia zagadnienia przedstawione w e‑materiale.

 2. Po przedstawieniu i wyjaśnieniu e‑materiału, nauczyciel w formie ustnej weryfikuje zrozumienie materiału przez uczniów.

 3. Nauczyciel na konkretnym przykładzie pokazuje sposób obliczeń i interpretację współczynnika przyrostu rzeczywistego.

 4. Uczniowie indywidualnie wykonują zadania 1‑4 zawarte w e‑materiale.

 5. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych ćwiczeń i wspólnie omawia ewentualne trudności.

Faza podsumowująca

 1. Przypomnienie celów lekcji.

 2. Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 3. Utrwalenie najważniejszych pojęć, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.

 4. Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 1. Utrwalenie wiadomości zawartych w e‑materiale.

 2. Dokończenie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

 3. Przygotowanie pracy pisemnej na temat działań związanych z podnoszeniem współczynnika przyrostu rzeczywistego na terenie miejscowości zamieszkania ucznia lub w innej jednostce (do ustalenia z nauczycielem). Uczeń w pracy powinien skupić się na działaniach podejmowanych przez lokalne samorządy dotyczących: zatrzymywania emigrantów, uatrakcyjnienia obszaru, aby spowodować napływ ludności, zwiększania liczby urodzeń żywych i zmniejszania liczby zgonów. Uczniowie w pracy powinni również wspomnieć o sposobach związanych ze zwiększeniem liczby zawieranych małżeństw i zmniejszaniem liczby rozwodów.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Materiał multimedialny zawarty w e‑materiale może być wykorzystany podczas powtórzenia materiału dotyczącego zagadnień demograficznych Polski.