Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Autoprezentacja

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

7) analizuje rodzaje i podaje przykłady stosowania taktyk autoprezentacji;

8) przedstawia różnorodne formy komunikowania się; wykazuje znaczenie komunikacji niewerbalnej w porozumiewaniu się;

9) wyjaśnia zasady zachowań asertywnych; podaje przykłady stosowania zwrotów asertywnych i przedstawia wynikające z tego korzyści.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia: autoprezentacja, autopromocja, mowa ciała, mimika, gesty;

 • charakteryzuje techniki autoprezentacji;

 • ocenia skuteczność technik autoprezentacji.

Strategie nauczania:

 • konektywizm;

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • mapa pojęć;

 • drama.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie proszeni są o zdefiniowanie pojęć: autoprezentacja, autopromocja, mowa ciała, komunikacja niewerbalna, mimika, gesty. Wykorzystują burzę mózgów i weryfikują swoje definicje ze słownikiem.

2. Przedstawienie tematu i celów lekcji.

Faza realizacyjna

1. Wykorzystując mapę pojęć, uczniowie starają się wskazać, jakie mogą być skuteczne techniki autoprezentacji. Moderator wpisuje propozycje na tablicy.

2. Uczniowie dzieleni są na czteroosobowe grupy. Każda z nich powinna przygotować jednego przedstawiciela, który zechce przedstawić autoprezentację na forum klasy.

3. Po zaprezentowaniu wszystkich przedstawicieli grup uczniowie starają się wskazać, jakie techniki autoprezentacji zostały wykorzystane.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie proszeni są o ocenę, który z przedstawicieli grup wywarł na nich najlepsze wrażenie, i o wskazanie najlepszej wykorzystanej techniki.

Praca domowa:

Przygotuj prezentację, którą wykorzystałbyś przy ubieganiu się o pracę.

Materiały pomocnicze:

Jak budować pierwsze wrażenie – autoprezentacja, 16.04.2018, youtube.com.

Autoprezentacja – profesjonalne i nowoczesne wystąpienia biznesowe, 31.12.2016, youtube.com.

Autoprezentacja w 7 krokach, 29.09.2019, youtube.com.

Kamila Krocz, Autoprezentacja, portal.abczdrowie.pl.

Kamila Jeżowska, Dorota Treček, Trening autoprezentacji, kreatywni.wsptwp.eu.

Mark Leary, Wywieranie wrażenia. O sztuce autoprezentacji, „Kreatywny humanista”, Gdańsk 2001.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Gra interaktywna może zostać wykorzystana jako podsumowanie lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida