Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Justyna Szymańska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Rola wzajemnego oddziaływania na stan stosunków politycznych

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

VII. Współczesne stosunki międzynarodowe.

Uczeń:

2) wykazuje złożoność i wielopłaszczyznowość współczesnych stosunków międzynarodowych oraz współzależność państw w środowisku międzynarodowym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje stan stosunków politycznych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami;

 • przedstawia najważniejsze informacje dotyczące stosunków politycznych;

 • aktualizuje notatkę dotyczącą stosunków panujących między dwoma państwami.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • WebQuest;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg zajęć

Przed lekcją:

 1. Przed lekcją zespół klasowy zostaje podzielony na grupy. Zadaniem każdej z nich jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej przydzielonego zagadnienia z sekcji „Przeczytaj”. Zagadnienia:

  – gr. 1 – wzajemne relacje amerykańsko‑chińskie –lata 50. i 60. XX wieku;
  – gr. 2 – wzajemne relacje amerykańsko‑chińskie – lata 90. XX wieku;
  – gr. 3 – wzajemne relacje amerykańsko‑chińskie – kurs chińskiego juana i prawa człowieka;
  – gr. 4 – wzajemne relacje amerykańsko‑chińskie – atak na WTC i jego następstwa.
  Uczniowie oprócz treści z sekcji „Przeczytaj” wykorzystują również zasoby internetowe (elementy WebQuestu).

Faza wstępna:

 1. Rozpoznawanie wiedzy potocznej uczniów. Uczniowie tworzą mapę skojarzeń dotyczącą hasła „stosunki międzynarodowe”.

 2. Przedstawienie tematu „Rola wzajemnego oddziaływania na stan stosunków politycznych” i celów zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdym wystąpieniu pozostali uczniowie mogą zadawać prejegentom pytania. Wspólna weryfikacja informacji.

 2. Dyskusja na temat: „Rywalizacja na arenie międzynarodowej Stanów Zjednoczonych i Chin”. Uczniowie przedstawiają swoje argumenty, kontrargumenty i opinie. Na zakończenie chętna/wybrana osoba dokonuje podsumowania.

 3. Praca z audiobookiem. Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie przygotowują argumenty na temat: „Dlaczego rosnąca potęga gospodarcza Chińskiej Republiki Ludowej może stanowić wyzwanie polityczne dla Stanów Zjednoczonych?”. Następuje dyskusja, a po jej zakończeniu podsumowanie.

 4. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia nr 5–8 z sekcji „Sprawdź się”. Następnie konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie dobierają się w pary i wymieniają poglądami, dzielą się tym, czego się nauczyli.

 2. Chętne/wybrane osoby dokonują podsumowania zajęć ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

 2. Korzystając z zasobów internetowych, uaktualnij informacje dot. stosunków między USA a Chinami.

Materiały pomocnicze:

 • Damian Wnukowski, Marcin Przychodniak, Perspektywy stosunków USA–Chiny za administracji Bidena, pism.pl.

 • Magdalena Marczuk‑Karbownik, Joanna Ciesielska‑Klikowska (red.), Stany Zjednoczone – Chiny. W stronę dwubiegunowości?, Łódź 2017.

 • Marek Wierciszewski, Tak złych stosunków USA‑Chiny jeszcze nie było. Oto pięć głównych pól konfliktu, businessinsider.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Audiobook” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.