Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R17Xu8MkTmlCK1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Embargo to środek odwetowy polegający m.in. na… Możliwe odpowiedzi: 1. zakazie eksportu do danego państwa., 2. zakazie importu do danego państwa., 3. zakazie wyjazdów do danego państwa., 4. zakazie przyjmowania imigrantów z danego państwa.
R1EKYLp6itOVn1
Ćwiczenie 2
Zaznacz cechy oddziaływania państwa. Możliwe odpowiedzi: 1. celowość, 2. ukierunkowanie na konkretny cel, 3. tajność, 4. chęć zaszkodzenia
RbQv6UQfiDYWv1
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Okupacja to przykład oddziaływania pośredniego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wielu politologów uważa, że Chiny są głównym rywalem Stanów Zjednoczonych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na scenie politycznej pojawiają się wciąż nowe partie polityczne, które w krótkim czasie uzyskują reprezentację w sejmie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ataki na Afganistan nie wpłynęły na stosunki chińsko-amerykańskie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Czesław Maj Wpływ w stosunkach międzynarodowych

Pojęciem zbieżnym, a niekiedy traktowanym równorzędnie do władzy jest wpływ. (…) O ile władza jest relacją polegającą na zwierzchnictwie i podległości, zatem decyzje władcze mają charakter subordynacyjny, to wpływ nie wynika z możliwości narzucenia woli i podporządkowania. (…) Wpływ można zatem określić jako współzależność przyczynowo‑skutkową między wystąpieniem zjawiska, lub kompleksu zjawisk A i zaistnieniem zjawiska, lub kompleksu zjawisk B. Nie oznacza tym samym bezwzględnego zwierzchnictwa i podległości. (…) W literaturze socjologicznej przyjmuje się sugestię zgłoszoną przez Roberta Cialdiniego, traktującego wpływ społeczny jako zmianę zachowania spowodowaną prawdziwym lub wyobrażonym naciskiem ze strony innych osób, przejawiającą się w postaci konformizmu, uległości, posłuszeństwa.

4 Źródło: Czesław Maj, Wpływ w stosunkach międzynarodowych, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
RkAWeEjmPjgrr
Wyjaśnij, dlaczego „wpływ” i „władza” to pojęcia traktowane równorzędnie. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Czesław Maj Wpływ w stosunkach międzynarodowych

John Stoessinger usytuował zjawisko wpływu międzynarodowego w koncepcji centrów i peryferii. Wskazał jednocześnie występowania stref wpływów i stref penetracji mocarstw w poszczególnych regionach świata. W strefie wpływów USA znalazła się Ameryka Łacińska, w strefie wpływów ZSRR znajdowała się Europa Wschodnia, a część państw azjatyckich usytuowana została w strefie ChRL. Nieco odmiennie kształtował się system penetracji. W obszarze oddziaływań USA znajdowała się część państw Ameryki Łacińskiej i Azji, w orbicie oddziaływań ZSRR usytuowano państwa Europy wschodniej oraz niektóre państwa Ameryki Łacińskiej, a ChRL uzyskała możliwość subordynowania politycznego, ekonomicznego i ideologicznego niektórych państw Europy (np. Albania).

5 Źródło: Czesław Maj, Wpływ w stosunkach międzynarodowych, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
RgHc97xRcb8sd
Wyjaśnij, dlaczego w okresie rywalizacji zimnowojennych stref wpływu podanych w tekście państw były różne od ich stref penetracji. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Czesław Mojsiewicz Rola opinii publicznej w polityce

Elementy opinii publicznej istniały zawsze, nawet w azjatyckich satrapiach. Ale opinia publiczna taka, jak dziś ją rozumiemy, zrodziła się (…) w okresie walk nowej klasy burżuazyjnej o hegemonię polityczną i zdobycie władzy. (…) Kampanie toczone wokół przyjęcia do Unii Europejskiej czy NATO pobudzają zainteresowanie sprawami międzynarodowymi. Szczególnie ma to miejsce, gdy rządy dążą do poparcia przez obywateli ich decyzji, np. w referendach.

1 Źródło: Czesław Mojsiewicz, Rola opinii publicznej w polityce, dostępny w internecie: repozytorium.ukw.edu.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
RiwAqaG21tYsZ
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące roli opinii publicznej na stan stosunków politycznych są prawdziwe, a które fałszywe. Opinia publiczna rozwijała się w państwach o różnych reżimach politycznych, nawet tych z pełnią władzy jednego zarządzającego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wzrost znaczenia opinii publicznej przypada na wiek XIX. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Władze państwowe szczególnie zwracają uwagę na opinię publiczną we współczesnych demokracjach bezpośrednich. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Donat Jerzy Mierzejewski Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych

Kwestie bezpieczeństwa, zdominowane przez akcenty polityczno‑militarne, ulegały stopniowo ewolucji, wraz z dostrzeżeniem szerszej aniżeli tylko militarnej płaszczyzny zabiegów o bezpieczeństwo państwa. Wynika to z faktu wielu różnorodnych przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także i z tego, że współcześnie nie tylko siły zbrojne stanowią jedyne narzędzie oddziaływania na innych uczestników stosunków międzynarodowych. Zagadnienia bezpieczeństwa rozszerzyły się mianowicie o problemy zasobów surowcowych, zagrożeń gospodarczych, ekologicznych i o zagadnienia demograficzne. Demokratyzacja życia społecznego i pojawienie się istotnych współzależności między interesami państwa a interesami jednostki wpłynęły też na potrzebę równoważenia tychże interesów w obszarze bezpieczeństwa, a także rozłożenia odpowiedzialności za tę sferę pomiędzy państwo i obywatela.

2 Źródło: Donat Jerzy Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
RNZWGvkOO3JUE
1. (Uzupełnij). 2. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Robert Łoś Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych

W powszechnie znanej definicji soft power to rodzaj siły, który należy do domeny wartości politycznych, wzorców kulturowych, idei i to odróżnia ją od hard power (…). Podstawą soft power w tym tradycyjnym ujęciu jest atrakcyjność przedstawianych wzorców i siła reputacji, w przeciwieństwie do hard power (…). Inna jest też grupa docelowa obydwu typów sił i inny jest czas jej aktywacji. Adresatem przesłania „czystej siły” jest zazwyczaj grono przywódcze kraju antagonistycznego, które należy skłonić do uległości. Działanie „miękkiej siły” jest bardziej subtelne, nakierowane na wyłuskiwanie elementów dysydenckich kraju zainteresowania i podejmowane przed momentem ściśle kryzysowym.

3 Źródło: Robert Łoś, Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, dostępny w internecie: repozytorium.umk.pl [dostęp 17.05.2021 r.].
Rjhc6zrreUPT7
Dopasuj podane środki do sposobów oddziaływania na arenie międzynarodowej. Soft power Możliwe odpowiedzi: 1. ucisk polityczny, 2. działania wojenne, 3. misje ONZ, 4. presja ekonomiczna, 5. interakcje handlowe, 6. działania dyplomatyczne Hard power Możliwe odpowiedzi: 1. ucisk polityczny, 2. działania wojenne, 3. misje ONZ, 4. presja ekonomiczna, 5. interakcje handlowe, 6. działania dyplomatyczne